Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Treść Projektu Nr 270/2008 uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok

PROJEKT
Nr 270/2008
Uchwała Nr ........../........
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia .................................. r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111) art. 168, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1112) art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, Nr 79, poz. 698, nr 80, poz. 707, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958 i Nr 171, poz. 1056), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027, z 2006 Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007r. Nr 21, poz. 125) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 i Nr 162, poz.1126, z 2000 Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1312 oraz z 2001r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194 i Nr 145, poz. 1623) Rada Miejska w Przemyślu
 
uchwala, co następuje:
 
§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości - 223.067.011 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości - 284.279.771 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości - 61.212.760 zł

2. Ustala się spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości - 13.056.984 zł
 
§ 3.

1. Źródłami pokrycia deficytu będą kredyty bankowe i pożyczki w wysokości 61.212.760 zł.
2. Przychody i rozchody określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

 
§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 300.000 zł
2. Tworzy się rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 30.000 zł
 
§ 5.

Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 6.

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 2.236.000 zł, w tym na programy:
1) Budowa mostu przez rzekę San w Przemyślu wraz z dojazdami łączącego drogę krajową Nr 28 z drogą wojewódzką Nr 884 – 300.000 zł (dział 600, rozdział 60015),
2) Termomodernizacja obiektów oświatowych – I etap (termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4) – 439.000 zł (dział 801, rozdział 80101),
3) Termomodernizacja obiektów oświatowych – I etap (termomodernizacja Gimnazjum Nr 3) – 658.000zł (dział 801, rozdział 80110),
4) Termomodernizacja obiektów oświatowych – I etap (termomodernizacja Zespołu Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych) – 839.000 zł (dział 801, rozdział 80130),
 
§ 7.

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w wysokości 2.176.974 zł, w tym na:
1) Termomodernizacja obiektów oświatowych – I etap (termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4) – 439.000 zł, w tym: środki własne 100.000 zł, środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 339.000 zł
2) Termomodernizacja obiektów oświatowych – I etap (termomodernizacja Gimnazjum Nr 3) – 658.000 zł, w tym: środki własne 148.500 zł, środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 509.500zł,
3) Termomodernizacja obiektów oświatowych – I etap (termomodernizacja Zespołu Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych) – 839.000 zł, w tym: środki własne 19.500 zł, środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 819.500 zł,
4) projekt „Droga do sukcesu” – 119.077 zł, w tym: środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 119.077 zł,
5) projekt "Pozwól mi działać a zrozumiem - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Szkole Podstawowej Nr 4 w Przemyślu" – 121.897 zł, w tym: środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 103.613 zł, środki z budżetu państwa 18.284 zł.
 
§ 8.

1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
 
§ 9.

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
 
§ 10.

Zakres i kwoty dotacji określa załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.
 
§ 11.
 
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami określa załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.
 
§ 12.


Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 13.


Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 900.000 zł i wydatki na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi na rok 2009 w wysokości 870.000 zł i programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2009 w wysokości 30.000 zł.

§ 14.


Wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego, w wysokości 559.003 zł.

§ 15.


Upoważnia się Prezydenta Miasta Przemyśla do:

1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków pomiędzy paragrafami – z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia - innym jednostkom organizacyjnym miasta Przemyśla,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
4) samodzielnego zaciągania zobowiązań do 5.000.000 zł, za wyjątkiem zobowiązań inwestycyjnych i remontowych,
5) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w wysokości 78.425.000 zł, w tym:
a) Budowa mostu przez rzekę San w Przemyślu wraz z dojazdami łączącego drogę krajową Nr 28 z drogą wojewódzką Nr 884 – 78.425.000 zł,

§ 16.


Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 74.269.744 zł, w tym na:
1) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 61.212.760 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 13.056.984 zł.

§ 17.


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 18.


Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu.

§ 19.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r. i zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

XLWZadania wspólne (53,50KB)

XLWZadania wspólne (53,50KB)

XLWPrognoza długu (94,50KB)

DOTObjaśnienia do budżetu (316,50KB)

DOTStrona tytułowa (74,00KB)

XLWFundusze (30,00KB)

XLWZadania zlecone (71,50KB)

XLWDochody i wydatki (292,50KB)

XLWInwestycje (66,50KB)

DOTPrognoza długu (23,50KB)

XLWPrzychody i wydatki jednostek budżetowych (33,50KB)

DOTProjekt Nr 270/2008 (53,00KB)

XLWPrzychody i rozchody (16,00KB)

XLWObjaśnienia - inwestycje (193,50KB)

XLWDotacje (68,50KB)