Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt Nr 260/2008 uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

PROJEKT
Nr 260/2008
Uchwała Nr ........
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia .........


w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 180, poz. 1111) oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i poz. 1601 i Nr 249, poz.1827, z 2007r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 59, poz. 369)
– Rada Miejska w Przemyślu


uchwala co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonych w obrębie 215 m. Przemyśla, objętych księgą wieczystą Nr PR1P/00066719/3, oznaczonych jako:
1) działka nr 61/9 o powierzchni 0,0024 ha,
2) działka nr 61/10 o powierzchni 0,0025 ha.


§ 2

Wyraża się zgodę na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej przechodu i przejazdu po drodze istniejącej w każdym czasie na działce nr 61/8 o pow. 1,6671 ha w obrębie 215 objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00066719/3, na rzecz każdoczesnych właścicieli działek
nr 61/9 i nr 61/10 w obrębie 215.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie


Wymienione w projekcie uchwały działki stanowiące własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położone są przy ul. Ofiar Katynia.
Działka nr 61/9 o pow. 0,0024 ha i działka nr 61/10 o pow. 0,0025 ha powstały
w drodze wydzielenia z obszaru działki nr 61/7 o pow. 1,6720 ha w obr. 215 zatwierdzonego decyzją Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 4 lipca 2008r. znak GKK.V/4.7430-49/08.
Opisany powyżej podział przeprowadzony został zgodnie z ustaleniami decyzji Prezydenta Miasta Przemyśla o warunkach zabudowy z dnia 17.12.2007r. znak BGP.II.4/1.73310-185/07.
Zgodnie z ww. decyzją oraz decyzją o warunkach zabudowy z dnia 30 lipca 2008r., na przedmiotowych działkach możliwa jest realizacja obiektów garażowych murowanych.
Nadmienia się, że z wnioskiem o wydanie ww. decyzji o warunkach zabudowy wystąpiły niezależnie dwie osoby fizyczne, z których jedna złożyła wniosek o sprzedaż części działki nr 61/7 w obr. 215 objętej ustaleniami decyzji.
W ewidencji gruntów i budynków miasta Przemyśla w skład każdej z działek wymienionych w uchwale wchodzi w całości użytek gruntowy o symbolu „B” – tereny mieszkaniowe.
W stanie faktycznym działka nr 61/9 w obr. 215 jest niezabudowana, a na działce
nr 61/10 w obr. 215 znajduje się blaszany garaż o charakterze tymczasowym. Obie mają regularne kształty prostokątów, o wymiarach odpowiadających wielkości sąsiednich boksów garażowych. Pozostały teren działki nr 61/8 o pow. 1,6671 ha stanowi otoczenie 7 budynków wielorodzinnych oraz 6 zespołów garażowych w zabudowie szeregowej.
Przedmiotowe działki nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej
i z tego względu tut. Organ zobowiązany jest do zabezpieczenia do nich dostępu poprzez ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej przechodu i przejazdu po drodze istniejącej w każdym czasie na działce nr 61/8 w obr. 215, stanowiącej własność tut. Gminy.
Przedstawiając powyższe, a także mając na względzie zainteresowanie nabyciem gruntu pod zabudowę obiektami garażowymi, przedkładam opracowany projekt uchwały i wnoszę o jego przyjęcie.

DOTProjekt Nr 260/2008 (39,50KB)