Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt Nr 245/2008 uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Przemyśla

PROJEKT
Nr 245/2008

UCHWAŁA Nr /2008
RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU
z dnia listopada 2008r.

w sprawie udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Przemyśla

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111) oraz art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 884, z 2005r. Nr 143, poz. 1199, z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) Rada Miejska w Przemyślu


uchwala się, co następuje:

§ 1
Uchwała określa tryb i zasady udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości dla gruntów, budynków lub ich części, budowli lub ich części, przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą z wyłączeniem działalności handlowej w obiektach, o łącznej powierzchni sprzedaży powyżej 400 m kw.
§ 2
Zwolnienia niniejsze stanowią pomoc regionalną na wspieranie nowych inwestycji udzielaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 roku, w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927).
§ 3
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, na których zrealizowano nowe inwestycje lub utworzono nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją przez okres:
1) 12 miesięcy, jeżeli nakłady finansowe na nową inwestycję wyniosły kwotę przekraczającą równowartość 100 tys. euro, albo w związku z nową inwestycją utworzono co najmniej 5 nowych miejsc pracy,
2) 24 miesięcy, jeżeli nakłady finansowe na nową inwestycję wyniosły kwotę przekraczającą równowartość 150 tys. euro, albo w związku z nową inwestycją utworzono co najmniej 10 nowych miejsc pracy,

2. W przypadku zbiegu prawa do zwolnienia z różnych tytułów, określonych w ust. 1 pkt 1 - 2, zwolnienie przysługuje z tytułu zawierającego dłuższy okres zwolnienia.

§ 4
1. Warunkiem udzielenia pomocy regionalnej w oparciu o niniejszą uchwałę jest łączne spełnienie przesłanek zawartych w § 10 ust.1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008r., w sprawie warunków udzielenia zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927) oraz brak zaległości finansowych wobec miasta.
2. Przedsiębiorca zamierzający skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości zobowiązany jest do zgłoszenia takiego zamiaru w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5
1. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany do przedłożenia do 15 stycznia - wraz z deklaracją podatkową każdego roku podatkowego następującego po roku, w którym korzystał z pomocy na podstawie niniejszej uchwały, sprawozdania, z uwzględnieniem informacji określonej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej (Dz. U. Nr 61, poz. 413) oraz informacji dotyczących:
1) Wzrostu poziomu zatrudnienia oraz poniesionych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą nowo utworzonych miejsc pracy w przypadku pomocy na utworzenie miejsc pracy,
2) Wielkości kosztów inwestycji poniesionych po dniu dokonania zgłoszenia, wielkości pomocy uzyskanej z innych źródeł w przypadku pomocy na inwestycje.
2. Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić pisemnie organ udzielający pomocy o utracie warunków zwolnienia, lub zmianie mającej wpływ na wielkość udzielanej pomocy, najpóźniej w terminie 14 dni od daty powstania okoliczności powodujących tę utratę lub zmianę.
3. Na podstawie informacji otrzymanych od przedsiębiorcy organ udzielający pomocy dokonuje oceny udzielonej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem przekroczenia maksymalnej intensywności tej pomocy.
4. Jeżeli przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy nastąpiło w związku ze zwolnieniem przedsiębiorcy od podatku od nieruchomości w trybie niniejszej uchwały, kwota udzielona ponad dopuszczalną intensywność podlega zwrotowi.
5. W przypadku utraty prawa do zwolnień, podatnik jest zobowiązany do zapłaty podatku wraz z odsetkami od zaległości podatkowych w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiły okoliczności powodujące utratę prawa do zwolnienia podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
6. Przedsiębiorca, który w ustawowym terminie nie zawiadomi organu udzielającego pomocy o utracie warunków do zwolnienia od podatku od nieruchomości, traci do niego prawo, poczynając od miesiąca, w którym je utracił.
7. Przedsiębiorca, który złożył nieprawdziwe informacje co do spełnienia warunków, od których uzależnione jest zwolnienie od podatku lub nie dokonał w terminie zawiadomienia o utracie warunków do zwolnienia od podatku traci prawo do tego zwolnienia za cały okres zwolnienia.
§ 6
Po zakończeniu inwestycji przedsiębiorca zobowiązuje się do dostarczenia:
1) oświadczenia o zakończeniu inwestycji-na druku stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
2) oświadczenia o wartości nowej inwestycji, ustalonej według kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz o udziale własnym w nakładach związanych z nową inwestycją-na druku stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 7
Wyrażone w euro kwoty określone w niniejszej uchwale przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.
§ 8
Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 roku.
§ 9
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Uzasadnienie


Celem przedmiotowej uchwały, wprowadzającej zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy jest rozwój gospodarczy Miasta Przemyśla. Zwolnienia w ramach tej uchwały stanowią regionalną pomoc inwestycyjną, realizowaną w oparciu o ogólnokrajowy program pomocowy, wynikający z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927), wydanego na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Pomoc ta jest ukierunkowana na dofinansowanie działań inwestycyjnych oraz zwiększenie zatrudnienia. W/wymienione rozporządzenie określa szczegółowe warunki korzystania z programu pomocowego, rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, maksymalną wielkość pomocy oraz zasady kumulowania pomocy.
Ogólnokrajowy program pomocowy opracowany został na podstawie przepisów wspólnotowych tj.:
 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. UE L 302 z01.1.2006, s. 29),
 Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2001 – 2013 (Dz. Urz. UE C 54 s.13), w zakresie, w jakim dotyczą one regulacji objętej Rozporządzeniem WE 1628/2006,
a także na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej, która zgodnie z zapisami w/wymienionych Wytycznych stanowi ich integralną część.
W oparciu o przedmiotową uchwałę pomoc publiczna będzie mogła być udzielana do 2013 r. Warunkiem skorzystania z pomocy jest utworzenie nowej inwestycji lub utworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją. Czasookres zwolnienia wynosi maksymalnie do 2 lat w zależności od poniesionych nakładów na inwestycję lub w zależności od ilości utworzonych miejsc pracy. Trudne do przewidzenia są skutki finansowe udzielonych zwolnień. Należy jednak przypuszczać, że udzielanie pomocy przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie miasta Przemyśla przyczyni się do podniesienia poziomu rozwoju gospodarczego Miasta, przyniesie korzyści społeczne (trudne do wymierzenia), jak również finansowe (zwiększone wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym, a w niedalekiej przyszłości wpływy z podatku od nieruchomości).
Podjęcie przedmiotowej uchwały, przewidującej udzielanie pomocy w oparciu o ogólnokrajowy program pomocowy, nie wymaga opiniowania ze strony Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa jak również notyfikacji do Komisji Europejskiej. Uchwała podlega jedynie zgłoszeniu do Prezesa UOKiK.

DOTFormularz zgłoszenia (34,50KB)

DOTWzór oświadczenia (24,50KB)

DOTWzór oświadczenia (26,00KB)

DOTProjekt Nr 245/2008 (50,50KB)