Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza kolejny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej przy ul. Mierosławskiego 4.

PREZYDENT MIASTA
RZEMYŚLA

GN.6840.19.2022                                                                              Przemyśl, dnia 20.06.2024 r.

 

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność 
Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej przy ul. Mierosławskiego 4 w Przemyślu

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

  • Działka nr: 1261/2
  • Powierzchnia działki: 0,0490 ha
  • Obręb: 208
  • Księga Wieczysta Nr: PR1P/00081574/5

2. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Mierosławskiego 4.

3. Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:
        Działka nr 1261/2 w obrębie 208 posiada kształt regularny zbliżony do kwadratu, z bezpośrednim dostępem do ulicy Mierosławskiego. Teren działki jest płaski. Działka  częściowo ogrodzona, znajdują się na niej nasadzenia typu krzewy, drzewa owocowe. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowi droga publiczna - ulica Mierosławskiego, zabudowa mieszkaniowa oraz tereny usług. Działka zabudowana jest dwoma budynkami mieszkalnymi, parterowymi, częściowo podpiwniczonymi, stanowiącymi jedną bryłę, o łącznej powierzchni użytkowej 109,98 m2. Budynki są murowane (cegła), ściany zawilgocone, z ubytkami, widoczne pęknięcia.  Stolarka okienna - drewniana i z PCV (częściowo brak oszklenia); stolarka drzwiowa – drewniana. Brak częściowej konstrukcji i pokrycia dachu. Brak stropu w części budynku. Stan techniczny budynków określa się jako zły, stwarzający zagrożenie dla ludzi i mienia, stąd zgodnie z zaleceniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla, dokonano zabezpieczenia obiektów przed dostępem osób postronnych. Budynek posiada przyłącza sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Wszystkie instalacje zostały odłączone.
        Zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2024 r., poz. 101), dla ww. budynku nie ma obowiązku sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej.
       Przedmiotowa działka objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Konopnickiej”, zatwierdzonego Uchwałą Nr 127/2007 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 czerwca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 63, poz. 1588 z dnia 6 sierpnia 2007 r.) i znajduje się w obszarach oznaczonych na rysunku planu symbolem „1.04.U” – tereny zabudowy usługowej.
Według operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla, w skład ww. działki wchodzi użytek gruntowy o symbolu: „B” – tereny mieszkaniowe.
        Nieruchomość usytuowana jest w strefie „C” układu urbanistycznego miasta Przemyśla, objętego wpisem do rejestru zabytków Województwa Podkarpackiego pod numerem A-1493.

4. Obciążenia nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

5. W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości, lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

6. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzone zostały w dniu 21.02.2024 r., 17.04.2024 r. i 12.06.2024 r. przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym.

7. Cena wywoławcza nieruchomości: 160 000,00 zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).

8. Kolejny przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 31 lipca 2024 r. (środa) o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do kolejnego przetargu w kwocie 16 000,00 zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – VeloBank Nr 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Kolejny przetarg – ul. Mierosławskiego 4”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 23 lipca 2024 r.

10. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

11. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do wpłaty na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – VeloBank Nr 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż do dnia podpisania umowy przenoszącej własność. Miejsce i termin zawarcia ww. umowy zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości  nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Geodezyjne okazanie granic nieruchomości następuje na koszt nabywcy.

15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

16. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: nieruchomosci.gmp@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Bartłomiej Barszczak
Zastępca Prezydenta