Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza kolejny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 507/15 obręb 213.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

GN.6840.9.2022                                                                                 Przemyśl, dnia 20.06.2024 r.

 

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność 
Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w Przemyślu przy ul. Fabrycznej

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

  • Działka nr: 507/15
  • Powierzchnia działki: 0,2975 ha
  • Obręb: 213
  • Księga Wieczysta Nr: PR1P/00051368/9

2. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Fabryczna.

3. Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:
      Nieruchomość niezabudowana o nieregularnym kształcie. Teren działki płaski, porośnięty trawą, krzewami i drzewami samosiejkami. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zielone niezabudowane, droga publiczna, w dalszej odległości znajduje się zabudowa jednorodzinna. W ulicy Fabrycznej znajduje się sieć energetyczna. Na działce znajduje się tymczasowy obiekt, stanowiący nakład osób trzecich.
       Ze względu na brak bezpośredniego dostępu nieruchomości do ul. Fabrycznej, ustanowiona zostanie odpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu pasem gruntu o powierzchni 17 m2 przez nieruchomość oznaczoną jako działka nr 507/1 w obrębie 213 objętą księgą wieczystą nr PR1P/00051368/9, na rzecz właściciela działki nr 507/15 w obrębie 213. Jednorazowe wynagrodzenie z tytułu ustanowienia ww. służebności w wysokości 2 000,00 zł brutto (w tym 23 % podatku VAT), nabywca nieruchomości będzie zobowiązany uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
        Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla „Słowackiego II”, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 177/2009 z dnia 22 października 2009 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 92, poz. 1281 z dnia
30 listopada 2009 r.), działka nr 507/15 zlokalizowana jest w obszarze oznaczonym symbolem „MW/U” – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.     
        Według operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla, w skład  działki nr 507/9 wchodzi użytek gruntowy o symbolach: „Lzr-ŁIV”, „RIIIa” i „dr”.

4. Zobowiązania: Nieruchomość objęta jest umową dzierżawy zawartą na czas oznaczony do dnia 31.12.2024 r. Nabywca nieruchomości wstępuje w miejsce wydzierżawiającego.

5. Obciążenie nieruchomości: W dziale III księgi wieczystej PR1P/00051368/9, ujawnione są wpisy:
- ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością: służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działki nr 220/1 i nr 507/4 do działki nr 507/5 obr. 213 (…).
- ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością: służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działki nr 220/1 i nr 507/4 do działki nr 507/6 obr. 213 (…).
- ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością: służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działki nr 220/1 i nr 507/4 do działki nr 507/8 obr. 213 (…).
- ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością: służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działki nr 220/1 i nr 507/4 do działki nr 507/5 obr. 213 (…).
- ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością: (…) służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu (…) przez działkę nr 220/1 (…) na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 507/9 obr. 213.
- ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością: (…) służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu (…) przez działki nr 220/1 (…) i nr 507/4 (…) obr. 213 (…) na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 507/11 o pow. 0,1848 ha w obr. 213 (…).
- ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością: (…) służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu (…) przez dz. nr 220/1 (…) i dz. nr 507/4 (…) obręb 213 (…) na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 507/12 o pow. 0,1867 ha w obr. 213 (…).
- ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością: służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez dz. nr 220/1 (…) i dz. nr 507/4 (…) obręb 213 (…) na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 507/13 o pow. 0,1505 ha w obr. 213 (…).
Wpisy te nie dotyczą nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży.

6. W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości, lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

7. Cena wywoławcza nieruchomości: 185 000,00 zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy 00/100) brutto (w tym 23 % podatku VAT).

8. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzone zostały przetargi ustne nieograniczone w dniach 29.03.2023 r., 24.05.2023 r., 12.07.2023 r., 30.08.2023 r., 25.10.2023 r., 20.12.2023 r., 21.02.2024 r., 17.04.2024 r. i 12.06.2024 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

9. Kolejny przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 31 lipca 2024 r. (środa) o godzinie 9:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

10. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu w kwocie 18 500,00 zł (słownie złotych: osiemnaście tysięcy pięćset 00/100) brutto. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – VeloBank Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Kolejny przetarg - działka nr 507/15 obręb 213”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 23 lipca 2024 r.

11. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

12. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

13. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do wpłaty na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – VeloBank Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003  ceny nabycia nieruchomości gruntowej ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż do dnia podpisania umowy przenoszącej własność. Miejsce i termin zawarcia ww. umowy zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

14. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości  nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 13 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

15. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości gruntowej ponosi nabywca. Geodezyjne okazanie granic nieruchomości następuje na koszt nabywcy.

16. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

17. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: nieruchomosci.gmp@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Bartłomiej Barszczak
Zastępca Prezydenta