Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działki nr: 208/2, 211, 234/1 w obrębie nr 207

    PREZYDENT
Miasta Przemyśla

Przemyśl, dnia 21 czerwca 2024 r.

GN.6840.1.11.2023

Prezydent Miasta Przemyśla

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 208/2, 211, 234/1 o łącznej powierzchni 0,0363 ha w obrębie nr 207 m. Przemyśla, dla której w Sądzie Rejonowym w Przemyślu prowadzona jest księga wieczysta nr PR1P/00117189/1.

2. Opis nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana budynkiem niemieszkalnym o powierzchni zabudowy 193 m2, położona przy ul. Kopernika 38 w Przemyślu. Kształt nieruchomości zbliżony jest do prostokąta. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią: tereny policji i straży pożarnej oraz sąsiedni budynek mieszkalny. W dalszej odległości znajdują się zabudowania jedno- i wielorodzinne, kościół, drobne punkty handlowe, supermarkety i galeria handlowa. Budynek zlokalizowany na przedmiotowej nieruchomości charakteryzuje się złym stanem technicznym. Budynek murowany z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej, otynkowany (liczne spękania i odpryski). Bez docieplenia. Budynek podzielony jest na dwie części – przejście między częściami zamurowane. Dostęp do pierwszej części odbywa się poprzez blaszaną bramę wjazdową, zamykaną. Część ta posiada betonową podłogę z widocznymi spękaniami, ściany tynkowane z widocznymi ubytkami i spękaniami. Okna drewniane, jednoskrzydłowe, nieotwierane z okratowaniem od strony zewnętrznej. Wejście do drugiej części odbywa się poprzez drzwi płytowe na ramie drewnianej, zamykane na klucz. Część ta posiada podłogi częściowo betonowe, w większości z desek lub płyt pilśniowych, mocno wyeksploatowane – widoczne liczne ubytki i zapadliska. Ściany tynkowane z licznymi spękaniami i ubytkami. Stolarka okienna i drzwiowa głównie drewniana, częściowo płytowa, część okien zamurowana. Drzwi wejściowe do budynku od strony ul. Kopernika zamurowane. W budynku znajduje się strych oraz piwnica. Dach budynku – blacha płaska. Orynnowanie skorodowane. Podbitka drewniana – deski zawilgocone i spróchniałe. Budynek nie posiada instalacji.

3. Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla (zatwierdzonym Uchwałą Nr 68/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 maja 2017 r.) nieruchomość położona jest w jednostce przestrzennej II. – Śródmieście, Część północno-wschodnia II.2, Dzielnica II.2 – WILCZE 1, II.2.U – tereny usług publicznych różnego statusu i przeznaczenia, w części terenu z ograniczeniami w zabudowie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ZZ, w szczególności: handlu, w tym w obiektach wielkopowierzchniowych, bezpieczeństwa publicznego i więziennictwa, specjalistycznej opieki zdrowotnej, specjalistycznych usług oświatowych, obsługi komunikacji, w tym dworce PKP i PKS oraz parkingi dla Starego Miasta oraz usług podstawowych dla dzielnicy. Funkcja podstawowa: usługowa ponadlokalna i lokalna, WOH. Funkcja dopuszczalna: usługowo-mieszkalna i usługowa, produkcyjna nieuciążliwa ograniczona do przetwórstwa i produkcji art. spożywczych, produkcji drobnych art. przemysłowych, warsztatów remontowych itp. Ponadto działki położone są w obszarach ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, w obszarach ochrony środowiska, jego zasobów i ochrony przyrody, w granicach udokumentowanych złóż kopalin w Przemyślu.

Według operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla działki sklasyfikowane są jako: Bi – inne tereny zabudowane.

Nieruchomość położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej „C” układu urbanistycznego miasta Przemyśla wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Rzeszowie z dnia 20 maja 1972 r. pod numerem A-1493. Budynek położony na przedmiotowej nieruchomości ujęty jest w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. W związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840  ze zm.). Ewentualne planowane prace przy bryle zewnętrznej budynku wymagać będą uzyskania pozwolenia Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

4. Obciążenia i zobowiązania:

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 205 000,00 zł (słownie złotych: dwieście pięć tysięcy 00/100) brutto – zwolniona z podatku VAT.

6. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzony został w dniu 12 czerwca 2024 r., przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym.

7. Drugi przetarg odbędzie się w dniu 24 lipca 2024 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

8. W przetargu mogą brać udział:

Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.

Osoby prawne oraz inne podmioty - przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

9. Warunkiem udziału w drugim przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 20 500,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy pięćset 00/100) brutto. Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11 lub na rachunek bankowy tego Urzędu w VeloBank S.A. nr 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006 z zaznaczeniem „Drugi przetarg – działki nr: 208/2, 211, 234/1 w obrębie nr 207”, w terminie do dnia 16 lipca 2024 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu.

Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, do dnia 16 lipca 2024 r. przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

10. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

11. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu nr 78 1560 0013 2787 7120 6000 0007 w VeloBank S.A.

12. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie pisemnie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Przemyśla może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

13. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

14. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

15. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 9, tel. (16) 675-21-23, e-mail: gkk@um.przemysl.pl, www.przemysl.pl.

 

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż Maciej Iwaszkiewicz
GEODETA MIASTA