Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza kolejny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Rzecznej 20.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

GN.6840.114.2022                                                                            Przemyśl, dnia 10.06.2024 r.

 

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność 
Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej przy ul. Rzecznej 20 w Przemyślu

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

  • Działka nr: 1393
  • Powierzchnia działki: 0,0174 ha
  • Obręb: 205
  • Księga Wieczysta Nr: PR1P/00001576/5

2. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Rzeczna 20.

3. Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:
        Działka nr 1393 w obrębie 205 posiada kształt regularny zbliżony do prostokąta, jest nieogrodzona. Teren działki jest płaski. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowi droga publiczna - ulica Rzeczna, zabudowa wielorodzinna (osiedle ”Kmiecie”), zabudowa jednorodzinna oraz garaże. Działka zabudowana jest budynkiem murowanym, wolnostojącym, jednopiętrowym, podpiwniczonym z zaadaptowanym poddaszem, o powierzchni użytkowej 106,68 m2. Budynek posiada przyłącza sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej. Ogrzewanie – piece kaflowe (3 szt.). Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, starego typu; okna okratowane. Dach blaszany - wymieniony w 2006 r. Stan techniczny budynku określa się jako zły, wymagający generalnego remontu.  Na działce znajduje się studnia oraz tablice ogłoszeniowe (2 szt.).
        Zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r., poz. 497 z późn. zm.), dla ww. budynku nie ma obowiązku sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej.
      Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 68/2017 z dnia 25 maja 2017 r., położona jest w Jednostce Przestrzennej „II. - Śródmieście”, w Dzielnicy II.1. – Kmiecie, II.1.MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej osiedlowej z usługami podstawowymi i własną zielenią osiedlową, komunikacją drogową i pieszą. Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowa jednorodzinna, mieszkaniowo-usługowa.
        Według operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla, w skład  działki nr 1393 w obrębie 205 wchodzi użytek gruntowy o symbolu: „Bi” – inne tereny zabudowane.
        Nieruchomość położona jest w strefie „C” układu urbanistycznego miasta Przemyśla, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-1493.

4. Obciążenia nieruchomości:
W dziale III księgi wieczystej PR1P/00001576/5, ujawnione są wpisy:
- ograniczone prawo rzeczowe: prawo służebności przechodu, przejazdu i przepędu bydła przez parcelę gruntową 2836 na rzecz każdoczesnego właściciela wykazem hipotecznym 2616 objęte.
- ograniczone prawo rzeczowe: prawo służebności przechodu, przejazdu i przepędu bydła przez parcelę gruntową lk. 2836 przysługuje każdoczesnym właścicielom realności objętej wykazem hipotecznym 11916.
- ograniczone prawo rzeczowe: prawo służebności przechodu, przejazdu i przepędu przez parcelę grunt. lk. 2836/1 na rzecz każdoczesnego właściciela parcel gr. lk. 2581/3, 2583/3 i 2836/2 stanowiących realność wykazem hip. l. 1949 ks. gr. gm. miasta Przemyśla objętą.
- ograniczone prawo rzeczowe: prawo służebności przejazdu, przechodu i przepędu bydła przez drogę parcelą grunt. lk. 2836/1 o ile takowa nie jest zajęta wałem ochronnym usypanym na zachodniej stronie tejże drogi na rzecz każdoczesnego właściciela parcel gr. lk. 2583/4 i 2836/3 stanowiących realność wykazem hip. l. 1930 ks. gr. miasta Przemyśla objętą.
- ograniczone prawo rzeczowe: prawo służebności przechodu, przejazdu i przegonu bydła przez drogę parcelą grunt. lk. 2836/1 o ile takowa nie jest zajęta wałem ochronnym usypanym na zachodniej stronie tejże drogi na rzecz każdoczesnych właścicieli parcel gr. lk. 2583/5 i 2836/4 stanowiących realność wykazem hip. l. 1976 ks. gr. gm. miasta Przemyśla.
- ograniczone prawo rzeczowe: prawo służebności przechodu, przegonu i przejazdu bydła przez pb. 2628/3 w stanie biernym niniejszej realności na rzecz każdoczesnych właścicieli realności whl 2480 tj. ks. gr. 
Wpisy powyższe nie dotyczą nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży.

- W związku ze znajdującą się na działce nr 1393 w obrębie 205 podziemną siecią elektroenergetyczną niskiego i średniego napięcia, została ona objęta wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie.

5. W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości, lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

6. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzone zostały przetargi ustne nieograniczone w dniach 04.10.2023 r., 20.12.2023 r., 06.03.2024 r. i 22.05.2024 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

7. Cena wywoławcza nieruchomości: 330 000,00 zł (słownie złotych: trzysta trzydzieści tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).

8. Kolejny przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2024 r. (środa) o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do kolejnego przetargu w kwocie 33 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści trzy tysiące 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – VeloBank Nr 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Kolejny przetarg – ul. Rzeczna 20”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 6 sierpnia 2024 r.

10. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

11. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do wpłaty na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – VeloBank Nr 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż do dnia podpisania umowy przenoszącej własność. Miejsce i termin zawarcia ww. umowy zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości  nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Geodezyjne okazanie granic nieruchomości następuje na koszt nabywcy.

15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

16. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: nieruchomosci.gmp@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

ul. Rzeczna 20.jpeg

ul. Rzeczna 20 2.jpeg

ul. Rzeczna 20 4.jpeg

ul. Rzeczna 20 5.jpeg

ul. Rzeczna 20 3.jpeg