Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza na dzień 18.07.2024 r. o godz. 10.00 przetarg ustny ograniczony co do rodzaju prowadzonej działalności na najem (w drodze zawarcia umowy cywilnoprawnej) na czas nieoznaczony lokali użytkowych położonych w Przemyślu, ujętych w wykazie nr 2.

                                                                                          Przemyśl, dnia 10 czerwiec 2024 r.

GL.7150.2.2024.RR1

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA

 

ogłasza przetarg ustny ograniczony co do rodzaju prowadzonej działalności – z wyłączeniem działalności handlowej, promocyjnej i informacyjnej produktami powodującymi lub mogącymi powodować działanie podobne do substancji psychotropowych lub odurzających, w szczególności tzw. ,,dopalaczami”, nawet jeżeli produkty te nie są przeznaczone do spożycia, działalności związanej z grami hazardowymi oraz z wyłączeniem przeznaczenia lokalu na magazyn, zaplecze gospodarcze i cele socjalno - bytowe - na najem (w drodze zawarcia umowy cywilnoprawnej) na czas nieoznaczony lokali użytkowych położonych w Przemyślu, ujętych w wykazie nr 2.

Przetarg w dniu 18 lipca 2024 r. (czwartek) o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, I piętro, sala nr 19, przeprowadzi Komisja Przetargowa zgodnie z Regulaminem przetargów na najem lokali użytkowych.

Cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszowej netto za najem za 1 m2 powierzchni poszczególnych lokali przyjęta do przetargu podana jest w wykazie nr 2, a przebicie w wysokości 1 zł lub wielokrotność 1 zł.

Informuję, że do czynszu wyliczonego wg wylicytowanej w przetargu stawki dolicza się obowiązujący podatek VAT w wysokości 23% oraz, że czynsz ten z dniem 1 stycznia każdego następnego roku kalendarzowego będzie waloryzowany średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok w stosunku do poprzedniego, obwieszczonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, jeżeli czynsz netto wyliczony według wylicytowanej stawki będzie mniejszy niż 120% w stosunku do czynszu netto ustalonego wg zasad obowiązującego Zarządzenia Prezydenta Miasta Przemyśla w sprawie stawek czynszu najmu za lokale użytkowe znajdujące się w zasobie Gminy Miejskiej Przemyśl bez konieczności wypowiadania warunków umowy najmu. W przypadku deflacji czynsz nie ulegnie zmianie.

W czynszu nie wlicza się opłat na rzecz dostawców mediów (energii elektrycznej i cieplnej, wody, odprowadzanie ścieków do kanalizacji publicznej, wywóz nieczystości stałych, itp.) oraz podatku od nieruchomości.

Przystępujący do przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do niego:

  1. wpłacić Gminie Miejskiej Przemyśl wadium w pieniądzu, którego wysokość w odniesieniu do poszczególnych lokali podana jest w wykazie nr 2 w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11 lub na konto tut. Urzędu (nr rachunku 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006), do dnia 15.07.2024 r. (w przypadku wpłaty wadium przelewem na konto data wpływu na rachunek bankowy Urzędu do dnia 15.07.2024 r. (włącznie).
  2. zgłosić pisemnie swój udział w przetargu w terminie do dnia 15.07.2024 r. (zgłoszenie należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, 37 – 700 Przemyśl, Rynek 1, Kancelaria Ogólna), załączając do zgłoszenia następujące dokumenty: ważne zaświadczenie o braku zaległości finansowych na rzecz Gminy (w zakresie czynszów za najem – zaświadczenie wydaje PGM Sp. z o. o. w Przemyślu ul. Kopernika 58)  oraz dowód wpłaty wadium .

Do przetargu mogą przystąpić tylko osoby, bądź podmioty gospodarcze, nie będące dłużnikami Gminy Miejskiej Przemyśl.

Oferenci przed przetargiem powinni zapoznać się z treścią umowy najmu i Regulaminem przetargu (wywieszonymi na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu) oraz ze stanem technicznym lokalu – możliwość oględzin lokalu w terminie podanym w wykazie nr 2 lokali po wcześniejszym telefonicznym potwierdzeniu (tel.: 16 6752108 lub 16 6752055), najpóźniej do dnia 10.07.2024 r. do godz. 800.

Zastrzegam sobie, iż koszt remontu (w tym również koszty obciążające wynajmującego) i dostosowania lokalu do zamierzonej przez najemcę działalności gospodarczej, zgodnie z zezwoleniem dot. sposobu użytkowania lokalu (regulowanym przepisami Prawa budowlanego), ponosi najemca bez możliwości żądania rozliczenia go w trakcie najmu lub w chwili zwrotu lokalu. Jednocześnie podkreślam, że uzyskanie wszelkich zezwoleń związanych z rodzajem wybranej działalności należy do obowiązku najemcy. Najemca również ponosi ryzyko związane z uzyskaniem w terminie późniejszym niż objecie lokalu zezwoleń, wymaganych odrębnymi przepisami, na prowadzenie działalności w wynajętym lokalu (w tym również Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz właściwej Wspólnoty Mieszkaniowej jeżeli zachodzi taka konieczność). 

Zwrot wadium w pełnej wysokości osobom uprawnionym, za wyjątkiem osób, których oferta złożona w trakcie przetargu została przyjęta, dokonywany będzie niezwłocznie po zakończeniu przetargu w formie dokonania wpłaty. Zwrot wadium wpłaconego w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, dokonywany będzie od dnia 25.07.2024 r.  Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet kaucji zabezpieczającej przedmiot przetargu - lokal.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl w przypadku, jeżeli uczestnik przetargu, mimo wyboru jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy o najem przedmiotu przetargu (lokalu) w terminie 7 dni licząc od dnia przetargu.

Wygrywający przetarg jest zobowiązany przed zawarciem umowy o najem lokalu uzupełnić kwotę wpłaconego wadium do pełnej wysokości kaucji zabezpieczającej lokal (trzymiesięcznego czynszu brutto wg zaoferowanej stawki czynszowej).

Termin zagospodarowania lokalu – nie dłuższy niż 45 dni licząc od dnia zawarcia umowy najmu.

Informacje o stanie technicznym lokalu przeznaczonego do wynajęcia w wyniku przetargu i o warunkach przetargu udziela Wydział Gospodarki Lokalowej ul. Wodna 11, II piętro, pokój nr 305, nr tel. 016 6752108 lub 16 6752055.

   Zastrzegam sobie prawo zmiany warunków przetargu lub odwołania przetargu bez podania przyczyn.

PDFOgłoszenie przetarg nr 2.1.pdf (944,41KB)
PDFWykaz NR 2.1.pdf (2,00MB)