Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Armii Krajowej (dz. 61/2 i 109)

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

GN.6840.64.2.2022                                                              Przemyśl, dnia 6 czerwca 2024 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl położonej w Przemyślu przy ul. Armii Krajowej.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Nr działki:

61/2

109

Powierzchnia działki:

0,0448 ha

0,0149 ha

Obręb:

202 m. Przemyśla

Księga Wieczysta Nr:

PR1P/00055122/1

użytek gruntowy:

PsIV – pastwiska trwałe

 1. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Armii Krajowej.
 2. Opis nieruchomości: Działki nr 61/2 i nr 109 w obrębie 202 są niezabudowane i tworzą razem kompleks o łącznej powierzchni 0,0597 ha i regularnym, prostokątnym kształcie. Teren nieruchomości płaski, porośnięty trawami i pojedynczym drzewem. Nieruchomość położona jest bezpośrednio przy ul. Armii Krajowej. Część działki od strony północno-wschodniej została przygrodzona trwałym ogrodzeniem do przyległej posesji – ogrodzenie to stanowi nakład osoby trzeciej. Przez teren przedmiotowych działek biegnie podziemny przyłącz elektroenergetyczny, a na działce nr 109 zlokalizowane zostało złącze kablowo-pomiarowe. Ponadto, wzdłuż północno zachodniej granicy działki nr 61/2 odbywa się dojazd do budynków znajdujących się na działce nr 67. Najbliższe otoczenie nieruchomości to tereny zabudowy mieszkaniowej, budynki usługowe oraz stacja paliw.
 3. Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla działek nr 61 i 109 w obrębie 202 ustalone zostały decyzją Dyrektora Biura Rozwoju Miasta Przemyśla z dnia 16 kwietnia 2018 r. znak BRMP.IV.4.430.122.2017 warunki zabudowy dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących, z garażami wbudowanymi oraz infrastrukturą towarzyszącą i obsługą komunikacyjną z ul. Armii Krajowej, wraz z możliwością podziału działki”. Nabywca nieruchomości powinien indywidualnie wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy dla przedmiotowej nieruchomości.
 4. Obciążenia nieruchomości:
 1. w dziale III KW PR1P/00055122/1 uwidoczniony został wpis do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Podkarpackiego pod numerem rejestru A-1436 następujący zabytek: odcinek rdzenia „NOYAU” Twierdzy Przemyśl – Fort XVIII „Lipowica”, Bateria XVIII C „Las” i Szaniec S4 „Lipowica” wraz z wałami, położony w Żurawicy i Przemyślu – wpis nie dotyczy nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży.
 2. teren działki nr 61/2 w obrębie 202 użytkowany jest na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2024 r. Nabywca nieruchomości wstępuje w miejsce Wydzierżawiającego.

6. Zobowiązania: Nieruchomość wolna jest od zobowiązań.

7. W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości, lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

 1. Cena wywoławcza nieruchomości: 96 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100) brutto (w tym 23 % podatku VAT). Cena nieruchomości wraz z podatkiem VAT, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 2. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 10 lipca 2024 r. (środa) o godzinie 11:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu w kwocie 9 600,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy sześćset złotych 00/100) brutto. Wadium może być wniesione na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – VeloBank Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11, z zaznaczeniem „Przetarg ul. Armii Krajowej, działki nr 61/2 i 109. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 2 lipca 2024 r.
 4. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 5. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu nie później, niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – VeloBank Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako Nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 6. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 7. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca.
 8. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e‑mail: nieruchomosci.gmp@um.przemysl.pl, www.przemysl.pl, lub przez skrytkę ePUAP.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Bartłomiej Barszczak
Zastępca Prezydenta

Zobacz działki na geoportalu miasta Przemyśla - kliknij TUTAJ

Działki przy ul. Armii Krajowej