Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Chrzanowskiej 17

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

GN.6840.43.1.2022                                                                           Przemyśl, dnia 4 czerwca 2024 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl położonej przy ul. Zofii Chrzanowskiej 17 w Przemyślu.

 

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
 • Działka nr: 837/5
 • Powierzchnia działki: 0,2959 ha
 • Obręb: 201 m. Przemyśla
 • Księga Wieczysta Nr: PR1P/00002284/8
 • Użytek gruntowy: „Bi” – inne tereny zabudowane, „RIIIa” – grunty orne.
 1. Adres: Przemyśl, ul. Zofii Chrzanowskiej 17
 2. Opis i sposób zagospodarowania nieruchomości: Działka nr 837/5 w obrębie 201 posiada regularny kształt, zbliżony do rombu. Teren nieruchomości płaski, porośnięty drzewami różnych gatunków, krzewami, oraz zielenią nieurządzoną. Działka nr 837/5 nie przylega bezpośrednio do drogi publicznej. Dojazd do ul. Zofii Chrzanowskiej odbywać się będzie przez działkę nr 837/3 w obrębie 201, przeznaczoną na poszerzenie tej ulicy. Z tego względu ustanowiona zostanie odpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu przez działkę nr 837/3 w obrębie 201, na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 837/5 w obrębie 201. Jednorazowe wynagrodzenie z tytułu ustanowienia ww. służebności w wysokości 6 500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100) brutto (w tym 23% VAT) Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany uiścić nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży. Działka nr 837/3 od strony ulicy ogrodzona jest trwałym ogrodzeniem, przy czym ogrodzenie nie pokrywa się z granicą działki.
  Przez teren działki będącej przedmiotem sprzedaży przebiega napowietrzna linia niskiego napięcia. Do budynku doprowadzona jest sieć wodociągowa i gazowa, a przed budynkiem znajduje jest studnia. Ponadto przez działkę biegną dwa gazociągi „DN200” i „DN250”, a szerokości stref kontrolowanych wynoszą odpowiednio 10 m i 15 m w obie strony od osi gazociągów.
  Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem niemieszkalnym, trzykondygnacyjnym, o powierzchni zabudowy 121 m2 i powierzchni użytkowej 275,30 m2. Budynek w stanie surowym zamkniętym, wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej, z ogólnodostępnych materiałów, przystosowany do realizacji w systemie gospodarczym. Na działce znajduje się również inny obiekt budowlany wykonany z desek. Stan techniczny ww. obiektów: zły. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
  Zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2024 r., poz. 101), dla ww. budynku mieszkalnego nie ma obowiązku sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej.
 3. Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Lipowica I”, zatwierdzonym Uchwałą Nr 44/09 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 marca 2009 r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 36, poz. 1014 z dnia 29 maja 2009 r. i położona jest w obszarach oznaczonych na rysunku planu symbolami: „1US” – tereny sportu i rekreacji i „1MN/U” – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
 4. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania: Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
 5. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzony został w dniu 15 maja 2024 r. przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym.
 6. W przetargu mogą brać udział:
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 7. Cena wywoławcza nieruchomości: 550 000,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).
 8. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 7 sierpnia 2024 r. (środa) o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).
 9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do drugiego przetargu w kwocie 55 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) brutto. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – VeloBank Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Drugi przetarg – ul. Chrzanowskiej 17”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 30 lipca 2024 r.
 10. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 11. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu oraz wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – VeloBank Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostaną podane osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 12. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 13. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości i ustanowieniem służebności gruntowej ponosi nabywca.
 14. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
 15. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e‑mail: nieruchomosci.gmp@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl .

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Bartłomiej Barszczak
Zastępca Prezydenta

Zobacz działkę na geoportalu miasta Przemyśla - kliknij TUTAJ