Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza kolejny przetarg ustny na zbycie lokalu użytkowego przy ul. Słowackiego 13/U1

Przemyśl, dnia 23 maja 2024 r.

GL.6840.3.2023.AM6                                                           

 

Prezydent  Miasta  Przemyśla

ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

lokalu użytkowego nr U1 położonego w Przemyślu przy ul. Słowackiego 13,

stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

 

1. W przetargu mogą brać udział:

Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa.

Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Cudzoziemcy – na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2287 t.j.).

 

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Lokal użytkowy nr                                                             U1

Powierzchnia użytkowa lokalu:                       127,20 m2

Powierzchnia piwnicy                                          6,50 m2

Z prawem własności przedmiotowego lokalu związany jest udział wynoszący 112/1000 niewydzielonych części w działce nr 888 o pow. 0,0488 ha w obrębie 207 m. Przemyśla ob. KW Nr PR1P/00052129/9 oraz częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

 

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 13.

 

4. Opis nieruchomości:

Lokal użytkowy nr U1 położony jest na parterze w budynku przy ul. Słowackiego 13 składa się z dwóch pomieszczeń usługowych, pięciu pomieszczeń zaplecza oraz wc. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną oraz kanalizację. Obecnie brak ogrzewania lokalu. Budynek przyłączony jest do instalacji CO z MPEC, sam lokal na wniosek nowego właściciela może zostać do niej podłączony. Ściany malowane farbą emulsyjną. Posadzka w części usługowej w jednym pomieszczeniu płytki ceramiczne a w drugim parkiet. Na zapleczu wylewka betonowa. Okno wystawowe i drzwi wejściowe z PCV, pozostałe okna drewniane starego typu, drzwi od zaplecza stalowe. Budynek przy ul. Słowackiego 13 wpisany jest do rejestru zabytków Miasta Przemyśla pod poz. A-259 w związku z czym na nabywcy ciążyć będą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U z 2022 r. z poz. 840 z późn. zm.)  w tym uzyskanie pozwolenia służb konserwatorskich na wszelkie prace prowadzone w zakresie bryły i elementów zewnętrznych budynku oraz samego lokalu. Z uwagi na fakt, iż budynek przy ul. Słowackiego 13 objęty jest ochroną konserwatorską nie zostało wykonane świadectwo charakterystyki energetycznej dla części budynku obejmującej przedmiotowy lokal.

 

5. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

6. Na sprzedaż nieruchomości ogłoszone i przeprowadzone zostały przetargi ustne nieograniczone w dniach 4.10.2023 r., 20.12.2023 r. i 3.04.2024 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

7. Cena wywoławcza nieruchomości: 400 000,00 zł (słownie złotych: czterysta tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361 t.j.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części. W oparciu o uchwałę Nr 48/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25.05.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków od wylicytowanej ceny sprzedaży udzielona bonifikata w wysokości 10%.

Wynegocjowana w przetargu cena sprzedaży płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 

 

8. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 31 lipca 2024 r. o godz. 900 (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, I piętro.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 t.j.).

 

9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na nabycie lokalu użytkowego nr U1 w budynku przy ul. Słowackiego 13 w kwocie 40 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100) brutto. Wadium należy wpłacić przelewem na konto: VeloBank Nr 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 z zaznaczeniem „kolejny przetarg ustny nieograniczony ul. Słowackiego 13”.

Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 23 lipca 2024 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

10. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

 

11. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

 

12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty gotówką na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – VeloBank Nr 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

 

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 11 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

 

14.  Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

 

15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

 

16. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11, II piętro, pok. nr 307, tel. 16-675-20-01, e-mail: lokale.sprzedaz@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl