Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 732 w obrębie nr 214

    PREZYDENT
Miasta Przemyśla

Przemyśl, dnia 14 maja 2024 r.

GN.6840.1.13.2023

 

Prezydent Miasta Przemyśla

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 732 o powierzchni 0,1459 ha w obrębie nr 214 m. Przemyśla, dla której w Sądzie Rejonowym w Przemyślu prowadzona jest księga wieczysta nr PR1P/00049377/8.

2. Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana, położona w Przemyślu w pośredniej strefie miasta. Teren nieruchomości płaski, kształt nieruchomości zbliżony do prostokąta. Działka jest wąska. Przez jej teren przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna oraz pięć gazociągów. Dostęp do infrastruktury jest pełny. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowane budynkami przemysłowo-składowymi oraz tereny niezabudowane, przeznaczone pod produkcję, magazyny, składy i usługi.

3. Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość objęta jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Przemyśla „Batorego II” zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 68/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego poz. 2285 z dnia 23 maja  2013 r.) i położona jest w obszarach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 6P/U – teren zabudowy produkcyjno-magazynowo-składowej, 3KDD – teren drogi publicznej dojazdowej, 9P/U – teren zabudowy produkcyjno-magazynowo-składowej.

Według operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla działka sklasyfikowana jest jako: RIIIa – grunty orne.

4. Obciążenia i zobowiązania:

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 115 000,00 zł (słownie złotych: sto piętnaście tysięcy 00/100) brutto – w tym 23% podatku VAT.

6. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzony został w dniu 08 maja 2024 r., przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym.

7. Drugi przetarg odbędzie się w dniu 26 czerwca 2024 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

8. W przetargu mogą brać udział:

Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.

Osoby prawne oraz inne podmioty - przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

9. Warunkiem udziału w drugim przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 11 500,00 zł (słownie złotych: jedenaście tysięcy pięćset 00/100) brutto. Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11 lub na rachunek bankowy tego Urzędu w VeloBank S.A. nr 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006 z zaznaczeniem „Drugi przetarg – działka nr 732 w obrębie nr 214”, w terminie do dnia 18 czerwca 2024 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu.

Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, do dnia 18 czerwca 2024 r. przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

10. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

11. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu nr 78 1560 0013 2787 7120 6000 0007 w VeloBank S.A.

12. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie pisemnie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Przemyśla może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

13. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

14. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

15. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 9, tel. (16) 675-21-23, e-mail: gkk@um.przemysl.pl, www.przemysl.pl.

 

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż Maciej Iwaszkiewicz
GEODETA MIASTA