Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Chrzanowskiej (3)

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

GN.6840.43.4.2022                                                               Przemyśl, dnia 22 kwietnia 2024 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl położonej w Przemyślu przy ul. Zofii Chrzanowskiej.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Nr działki:

837/8

831/5

Powierzchnia działki:

0,1206 ha

0,0074 ha

Obręb:

201 m. Przemyśla

Księga Wieczysta Nr:

PR1P/00002284/8

użytek gruntowy:

RIIIa – grunty orne

wraz z udziałem wynoszącym 1/3 niewydzieloną część w działce nr 837/4 o powierzchni 0,0887 ha w obrębie 201, objętej księgą wieczystą nr jw., niezabudowanej, w skład której wchodzi użytek gruntowy „RIIIa” – grunty orne.

 1. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Zofii Chrzanowskiej.
 2. Opis nieruchomości: Działki nr 837/8 i nr 831/5 w obrębie 201 są niezabudowane i tworzą razem kompleks o łącznej powierzchni 0,1280 ha, o regularnym kształcie, zbliżonym do prostokąta. Teren nieruchomości płaski, porośnięty drzewami, krzewami i trawami. Działka nr 837/8 została ogrodzona od strony południowej, działka nr 831/5 – od strony wschodniej. Przedmiotowe działki nie przylegają bezpośrednio do drogi publicznej. Dojazd do ul. Zofii Chrzanowskiej odbywać się będzie przez działkę nr 837/4 (w której zbywany jest udział w prawie własności) oraz przez działkę nr 837/3 w obrębie 201, przeznaczoną na poszerzenie tej ulicy. Z tego względu ustanowiona zostanie odpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu przez działkę nr 837/3 w obrębie 201, na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 837/4 w obrębie 201. Jednorazowe wynagrodzenie z tytułu ustanowienia ww. służebności w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) brutto (w tym 23% VAT) Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany uiścić nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży. Działka nr 837/3 jest ogrodzona trwałym ogrodzeniem od strony ulicy, przy czym ogrodzenie nie pokrywa się z granicą działki. Działka nr 837/4 (przeznaczona pod ciąg komunikacyjny) jest zadrzewiona oraz ogrodzona od strony zachodniej, przy czym ogrodzenie nie pokrywa się z granicą działki.
  Przez teren działki nr 837/8 będącej przedmiotem sprzedaży, biegną dwa gazociągi „DN200” i „DN250”, a szerokości stref kontrolowanych wynoszą odpowiednio 10 m i 15 m w obie strony od osi gazociągów.
 3. Przeznaczenie nieruchomości: Przedmiotowe działki objęte są obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Lipowica I”, zatwierdzonym Uchwałą Nr 44/09 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 marca 2009 r. i położone są w obszarach oznaczonych na rysunku planu symbolami: „1US” – tereny sportu i rekreacji, „18MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a działka nr 837/4 dodatkowo częściowo w obszarze „KDW” – teren drogi wewnętrznej.
 4. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania: Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
 5. W przetargu mogą brać udział:
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości, lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 6. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzony został w dniu 10 kwietnia 2024 r. przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym.
 7. Cena wywoławcza nieruchomości: 210 000,00 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych 00/100) brutto (w tym 23 % podatku VAT). Cena nieruchomości obejmuje udział w drodze dojazdowej.
 8. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 29 maja 2024 r. (środa) o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).
 9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do drugiego przetargu w kwocie 21 000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100) brutto. Wadium może być wniesione na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – VeloBank Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Drugi przetarg ul. Chrzanowskiej, działki nr 837/8 i 831/5”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 21 maja 2024 r.
 10. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 11. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu oraz wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej nie później, niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – VeloBank Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako Nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 12. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 13. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości i ustanowieniem służebności gruntowej ponosi Nabywca.
 14. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
 15. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e‑mail: nieruchomosci.gmp@um.przemysl.pl, www.przemysl.pl, lub przez skrytkę ePUAP.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

Zobacz działki na geoportalu miasta Przemyśla - kliknij TUTAJ

Lokalizacja działek przy ul. Chrzanowskiej

Fragment MPZP