Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 164/2024 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu przez część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 285 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 5 uchwały Nr 110/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2021 r. poz.1194)

zarządza się, co następuje:


§ 1. Ustalam wysokość jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu dla każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonej jako działka nr 823 w obrębie 203 przez część nieruchomości objętej księgą wieczystą nr PR1P/00109741/0, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl oznaczonej jako działka nr 847/4 w obrębie 203, pasem gruntu o powierzchni 47,00 m2 oznaczonym na załączniku graficznym kolorem czerwonym, linią przerywaną o symbolu SG1, w kwocie 600,00 zł (słownie złotych: sześćset 00/100) brutto.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

 

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA

Wojciech Bakun