Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Kard. Wyszyńskiego w Przemyślu

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

GN.6840.41.1.2022                                                               Przemyśl, dnia 2 kwietnia 2024 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl położonej w Przemyślu w rejonie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Nr działki:

2918/19

2918/18

Powierzchnia działki:

0,1024 ha

0,0015 ha

Obręb:

202 m. Przemyśla

Księga Wieczysta Nr:

PR1P/00063463/2

PR1P/00109773/3

użytek gruntowy:

B – tereny mieszkaniowe,

 Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy

B – tereny mieszkaniowe,

wraz z udziałem wynoszącym 1/3 niewydzieloną część w działce nr 462/2 o powierzchni 0,0095 ha, działce nr 2918/7 o powierzchni 0,0564 ha i działce nr 2920/9 o powierzchni 0,0087 ha, objętych księgą wieczystą nr PR1P/00119547/3, wszystkie w obrębie 202 m. Przemyśla, niezabudowanych, w skład których wchodzi użytek gruntowy „dr” – drogi.

 1. Adres: 37-700 Przemyśl, rejon ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i ul. Jana III Sobieskiego
 2. Opis nieruchomości: Działki nr 2918/19 i nr 2918/18 w obrębie 202 są niezabudowane i tworzą razem kompleks o łącznej powierzchni 0,1039 ha, o regularnym, prostokątnym kształcie. Teren nieruchomości zadrzewiony, ze spadkiem w kierunku zachodnim. Na działce nr 2918/19 znajdują się pozostałości budynku gospodarczego, w zachodniej części działki biegnie sieć kanalizacyjna oraz napowietrzna sieć elektroenergetyczna. Przez działkę nr 2918/18 przebiega przyłącze wodociągowe. Dojazd od ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbywać się będzie przez działki nr 462/2, nr 2918/7 i nr 2920/9 w obrębie 202, które stanowią ciąg komunikacyjny obsługujący m.in. działki nr 2918/19 i nr 2918/18. Ciąg komunikacyjny jest częściowo utwardzony, a w granicach działek zlokalizowane są sieci elektroenergetyczna i wodociągowa, projektowana sieć kanalizacyjna, złącze kablowe oraz hydrant. Drogą wewnętrzną odbywa się dojazd do budynku mieszkalnego o nr porządkowym 47 (na postawie ustanowionej służebności gruntowej), oraz do budynku mieszkalnego o nr porządkowym 39. Najbliższe otoczenie to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 3. Przeznaczenie nieruchomości: Według ustaleń obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Osiedle Chrobrego I/04”, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu nr 25/06 z dnia 23 lutego 2006 r., działki nr 2918/19 i nr 2918/18 w obrębie 202 położone są w obszarze oznaczonym symbolem „MN3” tj. terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, natomiast działki nr 462/2, nr 2918/7 i nr 2920/9 w obrębie 202, w obszarze „KX2” tj. terenach przeznaczonych pod ciągi pieszo-jezdne i przebieg sieci infrastruktury technicznej.
  Nieruchomości położone są w strefie ochrony konserwatorskiej „C” układu urbanistycznego miasta Przemyśla, wpisanego do rejestru zabytków województwa podkarpackiego pod nr A‑1493. Na Nabywcy ciążyć będą obowiązki zawarte w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840 z późn. zm.).
 1. Obciążenia nieruchomości:
 • W dziale III KW nr PR1P/00063463/2 uwidocznione są dwie służebności przesyłu gazu na nieruchomości stanowiącej działkę nr 2916/2 w obrębie 202, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z o.o. Wpisy te nie dotyczą działek będących przedmiotem zbycia. W dziale III KW nr PR1P/00063463/2 uwidoczniono także dwie wzmianki dotyczące wpisu służebności przesyłu: na działkach nr 2916/1 i nr 2916/2 w obrębie 202 – na rzecz PGE Dystrybucja S.A. oraz na działce nr 2916/2 w obrębie 202 – na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z o.o. Wzmianki te nie dotyczą działek będących przedmiotem zbycia.
 • W dziale III KW nr PR1P/00109773/3 oraz w dziale III KW nr PR1P/00119547/3 uwidocznione jest ograniczone prawo rzeczowe – służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu, istniejącym szlakiem komunikacyjnym, przebiegającym przez działki nr 2920/9, nr 462/2, nr 2918/7, nr 2918/18 w obr 202 m. Przemyśla, do drogi publicznej ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zaznaczonym na kopii mapy ewidencyjnej literami ABCDEF, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości położonej w Przemyślu, stanowiącej dz nr 381 obr 202 miasta Przemyśla, (...).

6. Zobowiązania: Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do udostępnienia nieruchomości (drogi wewnętrznej) na potrzeby budowy sieci kanalizacyjnej.

7. W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości, lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

 1. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzone zostały w dniach 4 października 2023 r., 22 listopada 2023 r., 24 stycznia 2024 r. oraz 20 marca 2024 r. przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym.
 2. Cena wywoławcza nieruchomości: 105 000,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy złotych 00/100) brutto (w tym 23 % podatku VAT). Cena nieruchomości obejmuje udział w drodze dojazdowej. Ustalona w przetargu cena nieruchomości, wraz z podatkiem VAT, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 3. Kolejny przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 8 maja 2024 r. (środa) o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).
 4. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do kolejnego przetargu w kwocie 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100) brutto. Wadium może być wniesione na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – VeloBank Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11, z zaznaczeniem „Kolejny przetarg ul. Wyszyńskiego, działki nr 2918/19 i 2918/18”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 30 kwietnia 2024 r.
 5. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 6. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu nie później, niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – VeloBank Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako Nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 7. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 13 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 8. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca.
 9. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
 10. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e‑mail: nieruchomosci.gmp@um.przemysl.pl, www.przemysl.pl, lub przez skrytkę ePUAP.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

Zobacz działki na geoportalu miasta Przemyśla - kliknij TUTAJ

Lokalizacja działek nr 2918/19 i 2918/18 obręb 202 Fragment MPZP Osiedle Chrobrego I/04