Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 87/2024 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2024 r.

 Uchwała Nr 87/2024

Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 22 marca 2024 r.

 

w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań
w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną
w budżecie na 2024 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „e” w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji pn. „Termomodernizacja zabytkowego kompleksu sportowego w Przemyślu” o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2024 r. tj. do kwoty 6 654 846,00 zł.

 

§ 2

Zobowiązania, o których mowa w § 1 pokryte zostaną z budżetu miasta Przemyśla na rok 2025 z dochodów własnych oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

 

§ 4

Uchyla się uchwałę nr 32/2024 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2024 r.

 

§ 5

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej

Dariusz Lasek


PDFuchwała 87.2024.pdf (197,52KB)