Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 84/2024 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie zaliczenia drogi na terenie miasta Przemyśla do kategorii dróg publicznych gminnych.

Uchwała Nr 84/2024
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 22 marca 2024 r.


w sprawie zaliczenia drogi na terenie miasta Przemyśla do kategorii dróg publicznych gminnych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Przemyśla Rada Miejska w Przemyślu


uchwala, co następuje:


§ 1. Zalicza się drogę wewnętrzną do kategorii dróg publicznych gminnych o charakterze lokalnym, zlokalizowaną w obrębie 215 miasta Przemyśla na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 238.


§ 2. Przebieg drogi od punktu A do B, o której mowa w § 1, określa załącznik graficzny nr 1 do uchwały.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Dariusz Lasek


PDFuchwala 84.2024.pdf (703,78KB)