Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 83/2024 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2024 roku.

Uchwała Nr 83/2024
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 22 marca 2024 r.


w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2024 roku

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023.40 z późn. zm.) i art. 11a ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U.2023.1580 z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2024 roku, zwany dalej Programem, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej

Dariusz Lasek


PDFuchwala 83.2024.pdf (466,25KB)