Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 82/2024 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla w 2024 roku.

Uchwała Nr 82/2024

Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 22 marca 2024 r.

 

w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla w 2024 roku.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024r. poz. 107) oraz art. 35a ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2024r. poz. 44 z późn.zm.) i § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. z 2019r. poz. 1605 z późn.zm.) po zaopiniowaniu przez Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych – Rada Miejska w Przemyślu

uchwala co następuje:

 

§ 1

Określa się zadania i wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, zgodnie z  załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej

Dariusz Lasek


Załącznik do uchwały Nr 82/2024

Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 22 marca 2024 r.

 

w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla w 2024 roku.

 

  1. ZADANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

1.

Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych

285 000,00

2.

Finansowanie instrumentów rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu – stypendia stażowe

3.

Przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej

4.

Zwrot kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych

Razem rehabilitacja zawodowa:

285 000,00

 

  1. ZADANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

 

1.

Dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

2 336 910,00

2.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób

Niepełnosprawnych

3.

Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika

4.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym

5.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny przyznawany osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej

6.

Dofinansowanie  likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych

7.

Zobowiązania dotyczące finansowania kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej

4 885 920,00

Razem rehabilitacja społeczna:

7 222 830,00

Ogółem rehabilitacja zawodowa i społeczna:

7 507 830,00

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej

Dariusz Lasek


PDFuchwała 82.2024.pdf (215,09KB)