Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór kandydatów na stanowisko podinspektora - stanowisko ds. obsługi Centrum Aktywizacji Społecznej w Urzędzie Miejskim w Przemyślu

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

podinspektora - stanowisko ds. obsługi Centrum Aktywizacji Społecznej (CAS)

w Urzędzie Miejskim w Przemyślu

 

1. Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

Wymagania niezbędne, w szczególności:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku objętym naborem, a w szczególności:

1) znajomość przepisów:

 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530 t.j.),
 • ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r., poz. 2261 t.j.),
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571 t.j.),
 • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.),

     2) umiejętności i cechy, które kandydat powinien posiadać:

 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność,
 • rzetelność, samodzielność, odpowiedzialność, kreatywność,
 • znajomość aplikacji biurowych (Microsoft Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność redagowania pism,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy na stanowisku,
 • umiejętność interpretowania i stosowania odpowiednich przepisów prawa.

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku objętym naborem:

Obsługa Centrum Aktywizacji Społecznej, w szczególności:

 • organizowanie i realizowanie współpracy o charakterze pozafinansowym z organizacjami pozarządowymi,
 • organizowanie udzielania bezpłatnych porad prawnych i konsultacji organizacjom w zakresie ich działalności, doradztwa księgowego i administracyjnego, a także pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych,
 • wspieranie, kreowanie i promowanie inicjatyw społecznych, aktywności społecznej, postaw obywatelskich,
 • udzielanie wsparcia dla nowo powstałych stowarzyszeń, konsultacje i coaching,
 • prowadzenie kampanii informacyjnych oraz promocji działalności pożytku publicznego, wolontariatu i CAS,
 • udostępnianie w szczególności: przestrzeni na działalność szkoleniową, warsztatową, posiedzenia zarządów, walne zgromadzenia organizacji pozarządowych, sprzętu technicznego (komputera, drukarki, telefonu), adresu CAS do korespondencji, umożliwienie korzystania z Internetu i infrastruktury technicznej i pomieszczeń CAS,
 • inicjowanie działań skierowanych do mieszkańców miasta w celu pobudzenia ich aktywności – warsztaty, prelekcje, wieczornice, itp.,
 • współpraca z jednostkami organizacjami urzędu, miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami w organizowaniu przedsięwzięć adresowanych do organizacji pozarządowych oraz obywateli.

3. Informacja o warunkach pracy na stanowisku pracy, którego dotyczy nabór:

Warunki dotyczące rodzaju pracy i sposobu wykonywania zadań na stanowisku pracy:

Zadania na stanowisku pracy wymagają obsługi sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych oraz przeprowadzania wizji i kontroli w terenie.

Praca wykonywana na parterze w budynku przystosowanym dla osób niepełnosprawnych.

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Miejski w Przemyślu, Centrum Aktywizacji Społecznej 37- 700 Przemyśl, ul. Juliusza Słowackiego 13.

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %.

5. O stanowisko objęte naborem poza obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej nie mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej lub obywatele innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Wymagane dokumenty dla stanowiska objętego naborem, które powinna zawierać oferta:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys zawodowy (CV),
 3. kwestionariusz osobowy uwzględniający m.in. dane osobowe i posiadane obywatelstwo,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy lub doświadczenie zawodowe: świadectw pracy, zaświadczeń w przypadku kontynuacji zatrudnienia, opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy,
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko,
 9. klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Dokumenty, o których mowa w punkcie 1 - 3 oraz 6 - 9 winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. Wzory dokumentów, o których mowa w punkcie 3 oraz 6 - 9 można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu pod adresem: http://www.bip.przemysl.pl  w zakładce „Oferty pracy – Dokumenty do naboru”.

7. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym i dopiskiem: „Oferta na stanowisko podinspektora - stanowisko ds. obsługi Centrum Aktywizacji Społecznej (CAS) w Urzędzie Miejskim w Przemyślu” w terminie do dnia 11 kwietnia 2024 r.

Oferty należy składać do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, 37 – 700 Przemyśl lub przesyłać za pośrednictwem urzędu pocztowego. Oferty przyjmowane będą w dniach i godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Przemyślu tj. we wtorki od godz. 7.30 do godz. 16.00, a w pozostałe dni pracy od godz. 7.30   do godz. 15.30. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną do Urzędu Miejskiego w Przemyślu po upływie wskazanego wyżej terminu -  nie będą rozpatrywane.

8. Tylko kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie o jego terminie.

9. Informacja o wyniku naboru, po jego zakończeniu, podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczeniu na tablicy informacyjnej w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 (II piętro).

10. Wybrany kandydat podejmujący zatrudnienie, zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności.

11. Wybrany kandydat zatrudniony na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy może zostać skierowany do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem.

12. Kandydaci, którzy nie zostaną wybrani mogą odebrać dokumenty w okresie do 3 miesięcy od dnia ogłoszenia naboru. Dokumenty można odebrać w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, II piętro, pok. 33. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone po upływie określonego terminu, przy czym dokumenty złożone w oryginale potwierdzające, w szczególności, wykształcenie, staż pracy, doświadczenie zawodowekandydata będą odsyłane na adres podany przez kandydata.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej RODO informuję, że:
Administratorem Pana(i) danych osobowych jest Prezydent Miasta Przemyśla, Rynek 1, 37-700 Przemyśl, kontakt e-mail: . W Urzędzie Miejskim w Przemyślu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 16/675-21-14 lub adresem e-mail: .
Pana(i) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, lub art. 9 ust. 2 lit. a, b, j ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru w Urzędzie Miejskim w Przemyślu. Przekazanie danych osobowych wynika z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 t.j.), przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz.530 t.j.).
Pana(i) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164 z późn. zm.), rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)  oraz procedur wewnętrznych.
W związku z przetwarzaniem przez administratora Pana(i) danych osobowych, przysługuje Panu(i) prawo do: dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Prezydent Miasta Przemyśla; sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO.
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Urząd Miejski w Przemyślu Pana(i)  danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu(i) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22/860-70-86).
Decyzje podejmowane wobec Pana(i) danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosuje się wobec nich profilowania.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procedury naboru w Urzędzie Miejskim w Przemyślu.
Niepodanie Pana(i) danych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji wobec Pana(i) procedury naboru w Urzędzie Miejskim w Przemyślu.
Jednocześnie zgodnie z art. 17 RODO: Przysługuje Panu(i) prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; cofnie Pan(i) zgodę, na której opiera się przetwarzanie Pana(i) danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; wnosi Pan(i) sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
Nie ma zastosowania w/w art. w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wypełniania szczególnych praw przez administratora: do celów archiwalnych (art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach); do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji.

Przemyśl, dnia 27 marca 2024 r.

 

PREZYDENT

MIASTA PRZEMYŚLA

WOJCIECH BAKUN