Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Pikulickiej i Kasztanowej

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

GN.6840.119.2022                                                               Przemyśl, dnia 15 marca 2024 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w Przemyślu przy ul. Pikulickiej i Kasztanowej.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
 • Działka nr: 151/2
 • Powierzchnia działki: 0,0580 ha
 • Obręb: 213 m. Przemyśla
 • Księga Wieczysta Nr: PR1P/00066063/9
 • użytek gruntowy: B – tereny mieszkaniowe
 1. Adres: 37-700 Przemyśl, zbieg ulic Pikulickiej i Kasztanowej.
 2. Opis nieruchomości: Działka nr 151/2 w obrębie 213 ma nieregularny kształt zbliżony do prostokąta i płaską powierzchnię. Nieruchomość jest niezabudowana, a na gruncie znajdują się pozostałości niewielkiego budynku oraz drzewa. Przedmiotowa działka przylega bezpośrednio do ulicy Kasztanowej. Sąsiedztwo stanowią działki niezabudowane, tereny zadrzewione i sporadyczna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
 3. Przeznaczenie nieruchomości: Według ustaleń obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Słowackiego V”, zatwierdzonym uchwałą nr 152/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29 października 2021 r. (opublikowaną z Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 3901 z dnia 24 listopada 2021 r.) działka nr 151/2 w obrębie 213 położona jest w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem „5MN” tj. terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 4. Obciążenia nieruchomości: W dziale III KW nr PR1P/00066063/9 uwidocznione są:

a) trzy ograniczone prawa rzeczowe – służebności gruntowe przechodu i przejazdu oraz służebność drogi koniecznej – wpisy te nie dotyczą działki będącej przedmiotem zbycia,
b) inny wpis – ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości – wpis ten nie dotyczy działki będącej przedmiotem zbycia,
c) ograniczone prawo rzeczowe – służebność przesyłu gazu – wpis ten nie dotyczy działki będącej przedmiotem zbycia.

 1. Zobowiązania: Nieruchomość wolna jest od zobowiązań.
 2. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzony został w dniu 6 marca 2024 r. przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym.
 3. W przetargu mogą brać udział:
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości, lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 4. Cena wywoławcza nieruchomości: 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100) brutto (w tym 23 % podatku VAT).
 5. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2024 r. (środa) o godzinie 10:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).
 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do drugiego przetargu w kwocie 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100) brutto. Wadium może być wniesione na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – VeloBank Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11, z zaznaczeniem „Drugi przetarg ul. Pikulicka”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 16 kwietnia 2024 r.
 2. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 3. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu nie później, niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – VeloBank Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako Nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 4. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 13 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 5. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca.
 6. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e‑mail: nieruchomosci.gmp@um.przemysl.pl, www.przemysl.pl, lub przez skrytkę ePUAP.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

Zobacz działkę na geoportalu miasta Przemyśla - kliknij TUTAJ

Pozostałości budynku na działce Dojazd do działki przy ul. Pikulickiej Fragment MPZP