Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 85/2024 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 01-03-2024 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530), art. 77 2 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1465) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1960 z późn. zm.) -

zarządza się co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 470/2021 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu z późn. zm. - wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się również okresy pracy za granicą, udokumentowane przez pracownika dokumentem obowiązującym w danym kraju, dotyczącym okresów zaliczalnych przy przyznawaniu świadczeń dla bezrobotnych.”

2) w § 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. W indywidualnych przypadkach, z uwagi na konieczność wykonywania dodatkowych lub nowych zadań - dodatek specjalny może być przyznany na okres dłuższy niż rok, tj. na okres wykonywania tych zadań.”

3) w § 16 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
6. Wysokość dodatku przedemerytalnego wynosi 1.000 zł miesięcznie.”

§ 2. Do dodatków przedemerytalnych przyznanych pracownikom przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia stosuje się niniejsze zarządzenie.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Przemyśla.
§ 4. Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, wprowadzona niniejszym zarządzeniem została uzgodniona z Niezależnym Związkiem Zawodowym Pracowników Samorządowych Urzędu Miasta w Przemyślu.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu, z mocą obowiązująca od 1 marca 2024 r.

 


Prezydent Miasta Przemyśla

Wojciech Bakun