Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza kolejny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej pw Mielnowie gm. Krasiczyn

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

GN.6840.16.2.2023                                                               Przemyśl, dnia 20 lutego 2024 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w Mielnowie, gminie Krasiczyn

 

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
 • Działka nr: 82/1
 • Powierzchnia działki: 0,40 ha
 • Obręb: 0009 Mielnów
 • Księga Wieczysta Nr: PR1P/00045359/8
 • Użytek gruntowy: „Lz” – grunty zadrzewione i zakrzewione, „RII”, „RIIIa” – grunty orne
 1. Opis i sposób zagospodarowania nieruchomości: Działka położona jest w miejscowości Mielnów, gminie Krasiczyn. Zlokalizowana jest pomiędzy drogą publiczną powiatową nr 2083R a rzeką San. Nieruchomość jest niezabudowana i ma regularny, podłużny kształt. Przez działkę przebiega napowietrzna sieć telekomunikacyjna. Najbliższe otoczenie stanowią tereny użytkowane rolniczo, tereny zabudowy mieszkaniowej i kościół.
 2. Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krasiczyn, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krasiczyn nr 252/XXXII/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. przedmiotowa działka położona jest w konturze „RP1” – tereny rolne wyłączone z wszelkiej zabudowy.
  Część nieruchomości o powierzchni 0,01 ha objęta jest Uproszczonym Planem Urządzania Lasu (we władaniu osób fizycznych, obręb Mielnów) obowiązującym do dnia 31.12.2026 r., gdzie widnieje zapis, że jest to teren niezalesiony, gatunek – wierzba.
  Część nieruchomości znajduje się w obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10% (raz na 10 lat).
 3. Cena wywoławcza nieruchomości: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).
 4. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania: Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
 5. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzone zostały w dniach 27 września 2023 r., 15 listopada 2023 r., 3 stycznia 2024 r. oraz 14 lutego 2024 r. przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym.
 6. W przetargu mogą brać udział:
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne i inne podmioty - przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 7. Kolejny przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 27 marca 2024 r. (środa) o godzinie 11:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).
 8. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do kolejnego przetargu w kwocie 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) brutto. Wadium może być wniesione na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – VeloBank Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11, z zaznaczeniem „Kolejny przetarg Mielnów”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 19 marca 2024 r.
 9. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 10. Forma sprzedaży nieruchomości: Z osobą ustaloną jako nabywca nieruchomości zostanie zawarta warunkowa umowa sprzedaży, jako że w odniesieniu do nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje:
 • Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe – zgodnie z art. 37a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1356 z późn. zm.).
 • Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa – zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2569 z późn. zm.)

Umowa przeniesienia własności nieruchomości zostanie zawarta, jeżeli ww. podmioty nie skorzystają z przysługującego prawa pierwokupu.

 1. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – VeloBank Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i terminy zawarcia warunkowej umowy sprzedaży oraz umowy przenoszącej własność, zostaną podane osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w zawiadomieniu (przy czym zawiadomienie dotyczące umowy warunkowej – w terminie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu). Wyznaczone terminy nie mogą być krótsze niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 2. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umów w miejscu i w terminach podanych w zawiadomieniach, o których mowa w pkt 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 3. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
 4. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e‑mail: nieruchomosci.gmp@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl .

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Dariusz Łapa
Sekretarz Miasta

Zobacz działkę na geoportalu powiatu przemyskiego - kliknij TUTAJ

Lokalizacja działki w Mielnowie Lokalizacja działki w Mielnowie