Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 66/2024 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 22-02-2024 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Miasta Przemyśla

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530), w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1960) -

zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 6/2023 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych miasta Przemyśla - wprowadza się następujące zmiany:

1 w § 1 ust. 1:
a) w p-cie 1 dotychczasową kwotę „11.000 zł” zastępuje się kwotą „13.000 zł”,
b) w p-cie 2 dotychczasową kwotę „9.500 zł” zastępuje się kwotą „11.500 zł”.


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Przemyśla.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r.

Prezydent Miasta Przemyśla

Wojciech Bakun