Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 65/2024 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21-02-2024 w sprawie ustalenia wysokości jednorazowych wynagrodzeń z tytułu ustanowienia służebności gruntowych przechodu i przejazdu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 285 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr 110/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2021 r. poz.1194)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustalam wysokości jednorazowych wynagrodzeń z tytułu ustanowienia służebności gruntowych polegających na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczoną jako działka nr 837/3 w obrębie 201 m. Przemyśla, objętą księgą wieczystą nr PR1P/00002284/8:

1) pasem gruntu o powierzchni 97,00 m 2 , o szerokości działki nr 837/5, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonej jako działka nr 837/5 w obrębie 201 m. Przemyśla, w kwocie 6 500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100) brutto,

2) pasem gruntu o powierzchni 18,00 m 2 , o szerokości działki nr 837/4, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonej jako działka nr 837/4 w obrębie 201 m. Przemyśla, w kwocie 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) brutto – ustanawianej przy zbyciu działek nr 837/6 i nr 831/3 w obrębie 201 m. Przemyśla,

3) pasem gruntu o powierzchni 18,00 m 2 , o szerokości działki nr 837/4, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonej jako działka nr 837/4 w obrębie 201 m. Przemyśla, w kwocie 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) brutto – ustanawianej przy zbyciu działek nr 837/7 i nr 831/4 w obrębie 201 m. Przemyśla,

4) pasem gruntu o powierzchni 18,00 m 2 , o szerokości działki nr 837/4, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonej jako działka nr 837/4 w obrębie 201 m. Przemyśla, w kwocie 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) brutto – ustanawianej przy zbyciu działek nr 837/8 i nr 831/5 w obrębie 201 m. Przemyśla.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA

Wojciech Bakun