Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 41/2024 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 07 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok.


Uchwała Nr 41/2024

Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 07 lutego 2024 r.

 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r.poz. 40 z późn. zm., t.j.) Rada Miejska w Przemyślu

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków

   
       

dochody

wydatki

           
       

452 000,00 zł

452 000,00 zł

           

Dział

Rozdział

§

     
           

700

   

Gospodarka mieszkaniowa

 

210 000,00 zł

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

210 000,00 zł

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

210 000,00 zł

     

zadanie inwestycyjne GN pn.:

   
     

Wykup nieruchomości i wypłata odszkodowań związanych z zadaniami realizowanymi przez Gminę Miejską Przemyśl

 

210 000,00 zł

           

900

   

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

452 000,00 zł

 
 

90095

 

Pozostała działalność

452 000,00 zł

 
   

6257

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (refundacja wydatków z roku ubiegłego)

452 000,00 zł

 
           

921

   

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

242 000,00 zł

 

92120

 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 

242 000,00 zł

   

6650

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

 

242 000,00 zł

     

Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl

 

242 000,00 zł

     

zadanie inwestycyjne pn.:

   
     

Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl na cele turystyki kulturowej

 

242 000,00 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Robert Bal


PDFUchwała Nr 41.2024.pdf (482,85KB)