Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 36/2024 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok


Uchwała Nr 36/2024 

Rady Miejskiej w Przemyślu

  z dnia 26 stycznia 2024 r.

 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm., t.j.) Rada Miejska w Przemyślu

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany przychodów i wydatków, tj.:

   
       

przychody

wydatki

           
       

1 374 659,76 zł

1 374 659,76 zł

Dział

Rozdział

§

     
           
           
   

906

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

1 374 659,76 zł

 
           

750

   

Administracja publiczna

 

1 374 659,76 zł

 

75095

 

Pozostała działalność

 

1 374 659,76 zł

   

2006

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

 

23 656,80 zł

   

2007

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

 

134 055,20 zł

     

Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl

 

157 712,00 zł

   

4116

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

72,57 zł

   

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

407,58 zł

   

4126

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

 

10,92 zł

   

4127

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

 

58,53 zł

   

4196

Nagrody konkursowe

 

750,00 zł

   

4197

Nagrody konkursowe

 

4 250,00 zł

   

4216

Zakup materiałów i wyposażenia

 

4 440,00 zł

   

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

 

25 160,00 zł

   

4306

Zakup usług pozostałych

 

76 493,68 zł

   

4307

Zakup usług pozostałych

 

432 964,40 zł

   

4416

Podróże służbowe krajowe

 

45,00 zł

   

4417

Podróże służbowe krajowe

 

255,00 zł

   

4426

Podróże służbowe zagraniczne

 

45,00 zł

   

4427

Podróże służbowe zagraniczne

 

255,00 zł

   

4716

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

 

5,09 zł

   

4717

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

 

28,21 zł

   

4796

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

 

419,02 zł

   

4797

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

 

2 372,78 zł

   

6056

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

100 337,26 zł

   

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

568 577,72 zł

     

zadanie inwestycyjne RIF pn.:

Razem zmieniamy Przemyśl

 

668 914,98 zł

           

2. Dokonuje się zwiększenia deficytu o kwotę

 

1 374 659,76 zł

           

3. Źródłem pokrycia deficytu będą

   
     

przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości

 

1 374 659,76 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Robert Bal


PDFUchwała Nr 36.2024.pdf (326,01KB)