Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 34/2024 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26-01-2024 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe świadczone w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej organizowanego przez Gminę Miejską Przemyśl oraz zasad odpłatności i wysokości opłat dodatkowych.


Uchwała Nr 34/2024

Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 26 stycznia 2024 roku

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 15 ust. 1, art. 50a ust. 1 i art. 50b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2023 r., poz. 2778 t.j. ) oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 8 ze zm.) Rada Miejska w Przemyślu
 

§ 1. W uchwale Nr 170/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe świadczone w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej organizowanego przez Gminę Miejską Przemyśl oraz zasad odpłatności i wysokości opłat dodatkowych (Dz. Urz. Wojew. Podkarp. z 2022 r. poz. 4454 z dnia 28 listopada 2022 r.) wprowadza się następujące zmiany:
1. Na obszarze objętym liniami komunikacji miejskiej, ustala się dwie strefy biletowe:
1. § 3. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1) Strefa 1 – obszar Miasta, ograniczony jego granicą administracyjną,

2) Strefa 2 – obszar następujących sołectw, ograniczony ich granicami administracyjnymi:

a) Krówniki,

b) Kuńkowce,

c) Łętownia,

d) Ostrów,

e) Prałkowce,

f) Ujkowice,

g) Bełwin,

h) Wapowce.

”;
2. § 3. ust. 3. wykreśla się w całości.
3. W Załączniku nr 1 do Uchwały, treść pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1. Wykaz cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym

 

Typ biletu

 

Strefa ważności biletu

 

Normalny

 

Ulgowy komunalny

 

Ulgowy ustawowy 50%

 

Jednorazowy 45

 

1

 

4,00 zł

 

2,60 zł

 

2,00 zł

 

 

2

 

4,00 zł

 

2,60 zł

 

2,00 zł

 

 

1, 2

 

4,80 zł

 

3,20 zł

 

2,40 zł

 

Jednorazowy 60

 

1

 

4,60 zł

 

-

 

2,30 zł

 

 

1, 2

 

6,20 zł

 

-

 

3,10 zł

 

6-przejazdowy

 

1

 

22,40 zł

 

15,20 zł

 

11,20 zł

 

 

1, 2

 

25,60 zł

 

18,30 zł

 

12,80 zł

 

24-godzinny

 

1

 

12,00 zł

 

8,00 zł

 

6,00 zł

 

 

1, 2

 

14,40 zł

 

9,60 zł

 

7,20 zł

 

7-dniowyimienny

 

1

 

30,00 zł

 

15,00 zł

 

15,00 zł

 

 

2

 

30,00 zł

 

15,00 zł

 

15,00 zł

 

 

1, 2

 

39,20 zł

 

19,60 zł

 

19,60 zł

 

30-dniowyimienny

 

1

 

90,00 zł

 

45,00 zł

 

45,00 zł

 

 

2

 

90,00 zł

 

45,00 zł

 

45,00 zł

 

 

1, 2

 

101,20 zł

 

50,60 zł

 

50,60 zł

 

30-dniowyna okaziciela

 

1

 

135,00 zł

 

67,50 zł

 

67,50 zł

 

 

2

 

135,00 zł

 

67,50 zł

 

67,50 zł

 

 

1, 2

 

147,20 zł

 

73,60 zł

 

73,60 zł

 

30-dniowy specjalnyimienny

 

1, 2

 

11,50 zł

 

-

 

-

 

90-dniowyimienny

 

1

 

240,00 zł

 

120,00 zł

 

120,00 zł

 

 

2

 

240,00 zł

 

120,00 zł

 

120,00 zł

 

 

1, 2

 

276,00 zł

 

138,00 zł

 

138,00 zł

 

365-dniowy imienny

 

1, 2

 

699,00 zł

 

349,50 zł

 

349,50 zł

"
4. W Załączniku nr 2 do Uchwały, treść pkt 3 ppkt 2) otrzymuje brzmienie: ,,2) Osoby, które ukończyły 65 lat życia – mieszkańcy miasta Przemyśla i mieszkańcy Gminy Przemyśl, Gminy Krasiczyn pobierający emeryturę w wysokości do 1200 zł brutto, na podstawie dokumentu potwierdzającego wysokość aktualnej emerytury.”
5. Załącznik nr 3 do Uchwały wykreśla się w całości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 5. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Przemyślu oraz ogłoszeniu w prasie lokalnej.

 


 

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Robert Bal


 

PDF   Uchwała Nr 342024 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26-01-2024 zmieniająca uchwałę w.pdf (248,32KB)