Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 12/2024 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 17-01-2024 zmieniające zarządzenie w  sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530 ) , art. 104 i art. 104 2 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1465) -

zarządza się co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 336/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Przemyślu z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4
a) w ust. 2 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
 "5) informowanie pracowników o możliwości zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, o możliwości awansu, i wolnych stanowiskach pracy.”


b) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
6. Warunki zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy oraz możliwość awansowania pracowników - określa regulamin wynagradzania, publikowany na stronie internetowej miasta Przemyśla w Biuletynie Informacji Publicznej.”.


2) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:
Ӥ 6a
1. W przypadku wystąpienia konieczności wykonywania pracy poza urzędem, pracodawca umożliwia pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą.
2. Regulamin wykonywania pracy zdalnej określony został w załączniku Nr 3a do zarządzenia.   

3) w § 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ”3. Symbole wskazujące przyczynę nieobecności i oznaczające: 1) R            - art. 188 kodeksu pracy - opieka nad dzieckiem do lat 14 2) C            - choroba, leczenie domowe, pobyt w szpitalu 3) D            - delegacja (polecenie wyjazdu służbowego) 4) Iz            - izolacja 5) Kk          - kwarantanna 6) Nu          - nieobecność usprawiedliwiona płatna 7) N            - nieobecność nieusprawiedliwiona (niepłatna) 8) Nn          - nieobecność usprawiedliwiona niepłatna 9) Ko          - oddelegowanie/kontrola 10) Kr         - opieka nad chorym członkiem rodziny 11) K           - opieka nad chorym dzieckiem 12) Pz         - praca zdalna 13) Zo         - praca zdalna okazjonalna 14) Wo        - służba wojskowa 15) S           - szkolenie 16) Śr         - świadczenie rehabilitacyjne 17) Tr         - turnus rehabilitacyjny 18) Ub        - urlop bezpłatny 19) Do        - urlop dodatkowy dla niepełnosprawnych 20) M          - urlop macierzyński 21) O          - urlop ojcowski 22) Uo        - urlop okolicznościowy 23) Uk        - urlop opiekuńczy 24) Rn        - urlop rodzicielski w niepełnym wymiarze 25) Rp        - urlop rodzicielski w pełnym wymiarze 26) Wy        - urlop wychowawczy 27) W          - urlop wypoczynkowy 28) Up         - urlop wypoczynkowy - na żądanie pracownika 29) Nk         - usprawiedliwiona płatna dla dawców krwi 30) Wp        - wolne na poszukiwanie pracy (2 dni) 31) WI         - wolne za nadgodziny 32) Wn        - wolne za pracę w niedzielę 33) Ws        - wolne za pracę w sobotę 34) Wś        - wolne za pracę w święto 35) Zn         - zwolnienie od pracy niepełnosprawnych 36) Sw        - zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej 37) Zp         - zwolnienie ze świadczenia pracy”

4) po § 37 dodaje się § 37a w brzmieniu:
"§ 37a.
1. Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu: 1) działania siły wyższej, 2) w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą, 3) w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika. 2. Zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 1 udziela się na wniosek pracownika, którego wzór określa załącznik nr 10a do zarządzenia . 3. O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 1, decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym. 4. Pracodawca jest obowiązany udzielić zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 1, na wniosek zgłoszony przez pracownika najpóźniej w dniu korzystania z tego zwolnienia. 5. Zwolnienie od pracy, o którym mowa w ust. 1, udzielane w wymiarze godzinowym dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny. 6. Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. 7. W okresie zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 1 - pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości 50% wynagrodzenia. 8. Wniosek, po wyrażeniu zgody przez przełożonego, przekazuje się niezwłocznie do: 1) Wydziału Finansowego, w którym dokonane zostanie wyliczenie i potrącenie nie przysługującego pracownikowi wynagrodzenia za pracę, 2) Wydziału Organizacyjnego, w którym dokonane zostanie zaewidencjonowanie czasu nieobecności w pracy.”
5) po § 37a dodaje się § 37b w brzmieniu:
 „37b
1. Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego urlop opiekuńczy, w wymiarze 5 dni, w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych.2. Za członka rodziny, o którym mowa w ust. 1 uważa się syna, córkę, matkę, ojca lub małżonka. 3. Urlopu, o którym mowa w ust. 1, udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.4. Urlopu, o którym mowa w ust. 1 udziela się na wniosek pracownika, którego wzór określa załącznik Nr 10b do zarządzenia, złożony w terminie nie krótszym niż 1 dzień przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.5. Okres urlopu opiekuńczego wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.6. W okresie urlopu opiekuńczego, o którym mowa w ust. 1 – pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.7. Wniosek, po wyrażeniu zgody przez przełożonego, przekazuje się niezwłocznie do: 1) Wydziału Finansowego, w którym dokonane zostanie wyliczenie i potrącenie nie przysługującego pracownikowi wynagrodzenia za pracę, 2) Wydziału Organizacyjnego, w którym dokonane zostanie zaewidencjonowanie czasu nieobecności w pracy.”.
6) § 38 otrzymuje brzmienie:
"§ 38.
1. Urlopów i zwolnień od pracy, a to: 1) urlopów wypoczynkowych, 2) urlopów szkoleniowych, 3) zwolnienia od pracy w okolicznościach przewidzianych w odrębnych przepisach, 4) zwolnienia od pracy na dziecko w wieku do 14 lat, 5) dni lub czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych, 6) zgody na wyjście w godzinach pracy w celu załatwienia spraw służbowych, 7) zgody na wyjście w godzinach pracy w celu załatwienia spraw osobistych, 8) zgody na odpracowanie zwolnienia od pracy udzielonego w celu załatwienia spraw osobistych, 9) zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej, w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą, w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych wypadkiem, 10) urlopu opiekuńczegoudzielają oraz polecenia wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych - wydają: 1) kierownikom jednostek organizacyjnych urzędu oraz pracownikom zajmującym samodzielne jednoosobowe stanowiska pracy, w zależności od ich bezpośredniego podporządkowania - prezydent, zastępca prezydenta, sekretarz, skarbnik, 2) pracownikom - kierownicy jednostek organizacyjnych urzędu, w których pracownicy świadczą pracę, a w razie ich nieobecności, ich zastępcy albo pracownik wyznaczony przez nich do pełnienia zastępstwa, 3) prezydentowi - sekretarz lub wyznaczona osoba zastępująca, 4) zastępcy prezydenta, sekretarzowi oraz skarbnikowi - prezydent. 2. Urlopów i zwolnień od pracy, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz dni lub czasu wolnego, o którym mowa w p-cie 5 - udziela się na pisemny wniosek pracownika, którego wzór określa załącznik Nr 11 do zarządzenia. 3. Zgłoszenie przez pracownika żądania udzielenia urlopu wypoczynkowego potwierdza się w notatce służbowej sporządzonej przez pracownika przyjmującego zgłoszenie, której wzór określa załącznik Nr 12 do zarządzenia.4. Zgody na wyjście, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 - udziela się w ewidencji, o której mowa w 25 ust. 3 pkt 2 zarządzenia (załącznik Nr 8 do zarządzenia).5. Zgody na wyjście, o którym mowa w ust. 1 pkt 7 i 8 - udziela się w ewidencji, o której mowa w 25 ust. 3 pkt 3 zarządzenia (załącznik Nr 9 do zarządzenia).”,
7) § 53 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Pracownicy użytkujący w czasie pracy monitor ekranowy przez minimum 4 godziny dziennie otrzymują częściowy zwrot kosztów za zakup okularów korygujących wzrok lub szkieł kontaktowych, na zasadach określonych w załączniku Nr 14 do zarządzenia.”, ”;

8) w § 60 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu lub spożywanie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu w czasie pracy - pracodawca może również zastosować karę pieniężną.”. ”;

9) po załączniku Nr 3 do zarządzenia dodaje się załącznik Nr 3a w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
10) w załączniku Nr 9 do zarządzenia dotychczasowe wyrazy „odbiór dnia wolnego zaznaczamy również w liście obecności symbolem GN” zastępuje się wyrazami „odbiór dnia wolnego zaznaczamy również w liście obecności stosownym symbolem”,
11) po załączniku Nr 10 do zarządzenia dodaje się załącznik Nr 10a w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
12) po załączniku Nr 10a do zarządzenia dodaje się załącznik Nr 10b w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
13) dotychczasowy załącznik Nr 14 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
14) dotychczasowy załącznik Nr 17 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Przemyśla.
§ 3. Zmiana do Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Przemyślu została uzgodniona z Niezależnym Związkiem Zawodowym Pracowników Samorządowych Urzędu Miasta.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

 Prezydent Miasta Przemyśla

Wojciech Bakun

 

DOCXZałącznik nr 1 122024.docx (24,97KB)

DOCXZałącznik nr 2 122024.docx (6,96KB)

DOCXZałącznik nr 3 122024.docx (7,09KB)

DOCXZałącznik nr 4 122024.docx (6,81KB)

DOCXZałącznik nr 5 122024.docx (6,16KB)