Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Brzozowej w Przemyślu (1)

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

GN.6840.56.1.2022                                                              Przemyśl, dnia 17 stycznia 2024 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl położonej w Przemyślu przy ul. Brzozowej.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Nr działki:

446/1

447/1

Powierzchnia działki:

0,0369 ha

0,0579 ha

Obręb:

206 m. Przemyśla

Księga Wieczysta Nr:

PR1P/00038664/7

użytek gruntowy:

Lzr-RIVa – grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych

wraz z udziałem wynoszącym 1/3 niewydzieloną część w działce nr 446/4 o powierzchni 0,0292 ha, objętej księgą wieczystą nr jw., w obrębie 206 m. Przemyśla, niezabudowanej, w skład której wchodzi użytek gruntowy Lzr-RIVa.

 1. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Brzozowa.
 2. Opis nieruchomości: Działki nr 446/1 i nr 447/1 w obrębie 206 są niezabudowane i tworzą razem kompleks o łącznej powierzchni 0,0948 ha, o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta. Teren nieruchomości zadrzewiony, ze spadkiem w kierunku północnym, z niewielkim uskokiem pośrodku. Działka nr 447/1 ogrodzona jest metalowym ogrodzeniem stanowiącym własność dzierżawcy. Dojazd od ulicy Brzozowej odbywać się będzie przez działkę nr 446/4 w obrębie 206, przeznaczoną pod drogę wewnętrzną. Ciąg komunikacyjny jest zadrzewiony. Sąsiedztwo stanowią działki niezabudowane, tereny zadrzewione i sporadyczna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
 3. Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Decyzją Dyrektora Biura Rozwoju Miasta Przemyśla z dnia 16 maja 2022 r. nr BRMP.IV.2.430.5.2022 ustalono warunki zabudowy dla zamierzenia budowlanego p.n. „Budowa trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wbudowanymi lub wolnostojącymi wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej na terenie oznaczonym według ewidencji gruntów m. Przemyśla jako działki nr: 446 i 447 obr. 206 przy ul. Brzozowej w Przemyślu”. Nabywca nieruchomości powinien indywidualnie wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy dla przedmiotowej nieruchomości. Teren działki nr 447/1 znajduje się na pograniczu obszaru osuwiska nieaktywnego o numerze 51319, zgodnym z bazą danych SOPO.
 4. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania: Działka nr 447/1 w obrębie 206 użytkowana jest na zasadzie umowy dzierżawy. Nieruchomość wolna jest od zobowiązań. Uprawnienia ujawnione w dziale I-Sp księgi wieczystej nr PR1P/00038664/7 (nieodpłatne służebności gruntowe) nie dotyczą zbywanej nieruchomości.
 5. W przetargu mogą brać udział:
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości, lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 6. Cena wywoławcza nieruchomości: 88 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) brutto (w tym 23 % podatku VAT). Cena nieruchomości obejmuje udział w działce nr 446/4. Ustalona w przetargu cena nieruchomości, wraz z podatkiem VAT, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 7. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 21 lutego 2024 r. (środa) o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).
 8. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu w kwocie 8 800,00 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset złotych 00/100) brutto. Wadium może być wniesione na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – VeloBank Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11, z zaznaczeniem „Przetarg ul. Brzozowa, działki nr 446/1 i 447/1”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 13 lutego 2024 r.
 9. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 10. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu nie później, niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – VeloBank Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako Nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 11. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 11 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 12. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca.
 13. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
 14. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz wgląd do powołanych dokumentów można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e‑mail: nieruchomosci.gmp@um.przemysl.pl, www.przemysl.pl, lub przez skrytkę ePUAP.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

Zobacz działki na geoportalu miasta Przemyśla - kliknij TUTAJ
Działki przy ul. Brzozowej

Dojazd do działek przy ul. Brzozowej