Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej przy ul. Gomółki 3

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

GN.6840.84.2022                                                                              Przemyśl, dnia 10.01.2024 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
Ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż udziału stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl w nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Mikołaja Gomółki 3

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Stanowiąca własność Gminy Miejskiej Przemyśl 1/2 niewydzielona część zabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako:
 • Działka nr: 470
 • Powierzchnia działki: 0,0576 ha
 • Obręb: 214
 • Księga Wieczysta Nr: PR1P/00081696/6
 1. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Mikołaja Gomółki 3.
 2. Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: Nieruchomość stanowi współwłasność Gminy Miejskiej Przemyśl i osoby fizycznej w udziałach wynoszących po 1/2 niewydzielonych części. Działka nr 470 w obrębie 214 posiada kształt regularny zbliżony do kwadratu, jest ogrodzona siatką. Teren działki jest płaski, porośnięty samosiejkami. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowi droga publiczna - ulica Mikołaja Gomółki i zabudowa jednorodzinna. Działka zabudowana jest parterowym budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym z poddaszem, o powierzchni zabudowy 113 m2. Budynek jest murowany (cegła). Dach blaszany. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, starego typu. Okucia dachowe, rynny poziome i pionowe skorodowane. Brak odbojówki wokół budynku. Budynek posiada dwa odrębne wejścia do dwóch zespołów pomieszczeń. Każde z nich składa się z holu, kuchni i pokoju. Podłoga betonowa oraz z desek. Ogrzewanie – piece kaflowe. W  budynku nie ma bieżącej wody ani kanalizacji, brak łazienek i WC w obu częściach budynku, brak licznika energii elektrycznej, obiekt posiada przyłącza sieci elektroenergetycznej. Stan techniczny budynku określa się jako zły, wymagający generalnego remontu (w elewacji budynku i na ścianach wewnętrznych są liczne spękania i ubytki oraz ślady po pożarze). Na działce znajduje się ciąg zabudowań gospodarczych (drewniane komórki), w bardzo złym stanie technicznym, w ciągu tych komórek zlokalizowane są dwie latryny. W ulicy Gomółki znajduje się sieć wodno-kanalizacyjna, elektroenergetyczna i gazowa.
  Zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r., poz. 497 z późn. zm.), dla ww. budynku nie ma obowiązku sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej.
  Przedmiotowa nieruchomość objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Batorego II” zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 68/2013 z dnia 25.04.2013 r. i położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, oznaczonym na rysunku planu symbolem „6MN/U”.
  Według operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla, w skład  działki nr 470 w obrębie 214 wchodzi użytek gruntowy o symbolu: „B” – tereny mieszkaniowe.
  Nieruchomość położona jest w strefie „C” układu urbanistycznego miasta Przemyśla, wpisanego do rejestru zabytków Województwa Podkarpackiego pod numerem A-1493.  Kupujący zobowiązany będzie do przestrzegania obowiązków zawartych w ustawie z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840 z późn. zm.).
 1. Obciążenia nieruchomości: udział w nieruchomości wolny jest od obciążeń i zobowiązań.
 1. W przetargu mogą brać udział:
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości, lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 2. Cena wywoławcza 1/2 niewydzielonej części nieruchomości wynosi: 75 000,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).
 3. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 14 lutego 2024 r. (środa) o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).
 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu w kwocie 7 500,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy pięćset 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – VeloBank Nr 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Przetarg – ul. Gomółki 3”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 6 lutego 2024 r.
 1. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 1. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 1. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do wpłaty na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – VeloBank Nr 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż do dnia podpisania umowy przenoszącej własność. Miejsce i termin zawarcia ww. umowy zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 1. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości  nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 11 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 1. Wszelkie koszty związane z nabyciem udziału stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl, ponosi nabywca. Geodezyjne okazanie granic nieruchomości następuje na koszt nabywcy.
 1. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
 1. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: nieruchomosci.gmp@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

Zobacz działkę na geoportalu miasta Przemyśla - kliknij TUTAJ

ul. Gomółki 1.jpeg

ul. Gomóki 2.jpeg

ul. Gomółki 3.jpeg