Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 580/2023 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 24-11-2023 w sprawie ustalenia zasad wydawania kart abonamentowych, kart miejsc zastrzeżonych, ilości i zasad korzystania z miejsc zastrzeżonych, ilości miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w strefie płatnego parkowania

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art 13b ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz U. z 2023 r. , poz. 645 t.j.) w wykonaniu uchwały nr 46/2023 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 27 marca 2023 r. (Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego z 2023 r., poz. 1979)

§ 1. 1. Ustala się zasady nabywania w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu, przy ul. Wybickiego 1 kart abonamentowych typu A1, A2 oraz A3 w następujący sposób:

1) wydanie karty abonamentowej A1 nastąpi po przedłożeniu przez nabywcę następujących dokumentów:
a) wypełnionego wniosku A1,
b) dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby nabywającej abonament,
c) dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania (umowa najmu lokalu mieszkalnego, orzeczenie sądu, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, dowód rejestracyjny pojazdu z którego wynika miejsce zamieszkania),
d) dowodu uiszczenia opłaty abonamentowej,
e) dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego w którym składający wniosek widnieje jako właściciel lub współwłaściciel lub umowy leasingu, umowy najmu pojazdu, umowy kupna-sprzedaży pojazdu,
f) wydaje się maksymalnie dwie karty abonamentowe na gospodarstwo domowe.


2) wydanie karty abonamentowej typu A2 nastąpi po przedłożeniu przez nabywcę następujących dokumentów:
a) wypełnionego wniosku A2,
b) dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby nabywającej abonament,
c) dowodu uiszczenia opłaty abonamentowej,
d) dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego w którym składający wniosek widnieje jako właściciel lub współwłaściciel, umowy leasingu, umowy najmu pojazdu, umowy kupna-sprzedaży pojazdu,
e) wydaje się maksymalnie jedną kartę abonamentową dla pracownika.


3) Wydanie karty abonamentowej typu A3 niezbędne jest przedłożenie następujących dokumentów:

a) wypełnionego wniosku A3,
b) dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby nabywającej abonament,
c) dowodu uiszczenia opłaty abonamentowej,
d) dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego w którym składający wniosek widnieje jako właściciel lub współwłaściciel, umowy leasingu, umowy najmu pojazdu, umowy kupna-sprzedaży pojazdu,
e) wydaje się maksymalnie jedną kartę abonamentową dla pracownika.


4) Wzór karty abonamentowej określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zezwala się na wyznaczenie się w strefie płatnego parkowania miejsc zastrzeżonych na prawach wyłączności, których ilość nie może przekraczać: ul. Jana Długosza-1, ul. Wybrzeże Prezydenta W. Wilsona-2, ul. Sportowa-5, ul. Mikołaja Kopernika-1, ul. Stefana Czarnieckiego-4, ul. Kamienny Most-1, Plac Na Bramie-4, Plac Legionów-4, ul. Generała Józefa Sowińskiego-1, ul. Tadeusza Rejtana-1, ul. Władycze-2, ul. Biskupa Jana Śnigurskiego-4, ul. Grodzka-1, ul. Mnisza-2, ul. Ratuszowa-6, ul. Przecznica Wałowej-2, ul. Wałowa-2, Rybi Plac-6, ul. Wodna-1.

2. Osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze mogą występować do Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu z wnioskiem o wyznaczenie na ulicach objętych strefą płatnego parkowania zastrzeżonych miejsc postojowych- kopert.

3. Do wniosku o wydanie zgody na korzystanie z miejsca zastrzeżonego niezbędne jest przedłożenie następujących dokumentów:
a) zaopiniowanego pozytywnie przez odpowiednie organy projektu stałej organizacji ruchu obejmującego lokalizację zastrzeżonego stanowiska postojowego,
b) dowodu uiszczenia opłaty.


4. Opłata za korzystanie z zastrzeżonego stanowiska postojowego typu „koperta” ustalana zgodnie z § 2 ust. 3 uchwały nr 46/2023 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 27.03.2023 r. (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z dnia 05.04.2023 poz. 1979), pobierana jest za okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż do końca roku kalendarzowego. Należność z tytułu ww. opłaty powinna być uiszczona z góry.

5. W przypadku kontynuacji korzystania z zastrzeżonego miejsca postojowego wnioskodawca składa wniosek na kolejny okres użytkowania „koperty” do Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu (stanowiący zał. nr 8 do niniejszego Zarządzenia) bez konieczności dołączania projektu organizacji ruchu.

6. Wyznaczenie zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty) w celu korzystania na prawach wyłączności w strefie płatnego parkowania wykonuje Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu, na podstawie projektu organizacji ruchu zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Przemyśla – organu zarządzającego ruchem, na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu oraz w przypadku kiedy ilość miejsc wyznaczonych na miejsca zastrzeżone nie przekroczyła ilości ustalonej w ust. 1 niniejszego paragrafu.

7. Wnioskodawca spełniający wymienione powyżej warunki otrzyma kartę uprawniającą do korzystania z miejsca zastrzeżonego. Pierwszym dniem obowiązywania abonamentu jest dzień wyznaczenia i oznakowania przez Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu miejsca zastrzeżonego.
§ 3. Ustala się na ulicach objętych SPP liczbę miejsc postojowych dla osób posługujących się kartą parkingową dla osób niepełnosprawnych: ul. Jana Długosza-1, ul. Wybrzeże Prezydenta W. Wilsona-2, ul. Sportowa-7, ul. Mikołaja Kopernika-4, ul. Stefana Czarnieckiego-5, ul. Kamienny Most-3, Plac Na Bramie-1, Plac Legionów-7, ul. Generała Józefa Sowińskiego-2, ul. Tadeusza Rejtana-1, ul. Władycze-1, ul. Biskupa Jana Śnigurskiego-3, ul. Grodzka-2, ul. Mnisza-3, ul. Ratuszowa-3, ul. Przecznica Wałowej-2, ul. Wałowa-3, Rybi Plac-7, ul. Wodna-2.
§ 4. Określa się:           

1) wzór karty abonamentowej, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia,2) wzór karty uprawniającej do korzystania z miejsca zastrzeżonego -koperty, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia, 3) wzór dokumentu opłaty parkingowej, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia4) wzór dokumentu zawiadomienia o nałożeniu opłaty dodatkowej, stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia, 5) wzór wniosku o wydanie karty abonamentowej typu A1, stanowiący załącznik nr 5 do zarządzenia, 6) wzór wniosku o wydanie karty abonamentowej typu A2, stanowiący załącznik nr 6 do zarządzenia, 7) wzór wniosku o wydanie karty abonamentowej typu A3, stanowiący załącznik nr 7 do zarządzenia, 8) wzór wniosku o wydanie karty uprawniającej do korzystania z miejsca zastrzeżonego-koperty, stanowiący załącznik nr 8 do zarządzenia.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 7. Traci moc Zarządzenie nr 218/2023 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 04 maja 2023 r.

 

 

 

                                                                                    z up. PREZYDENTA MIASTA

                                                                                 mgr Bogusław Świeży
                                                                                Zastępca Prezydenta