Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 644/2023 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28-12-2023 w sprawie wdrożenia Miejskich Standardów Dostępności Cyfrowej

Na podstawie na podstawie art. 30 ust.1 i art. 33 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023, . 40 t.j.) oraz na podstawie art. 2 pkt 1), ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2023, 1440 t.j. ), zarządza się, co następuje:

§ 1. Wdraża się do stosowania „Miejskie standardy dostępności cyfrowej”, stanowiące załącznik do zarządzenia, zwane dalej „Standardami”.
§ 2. Zobowiązuje się do stosowania Standardów, o których mowa w § 1, wszystkie jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Przemyślu, jednostki organizacyjne miasta, oraz podmioty działające na ich zlecenie przy wdrażaniu Standardów.
§ 3. Stosowanie Standardów dostępności cyfrowej nie może stać w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z:
1)   ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2023, 1440 t.j.);2)   ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2023 .57 t.j.); 3)   Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2017 . 2247 t.j.)

§ 4. 1. Zobowiązuje się Kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Przemyślu oraz Kierowników jednostek organizacyjnych miasta do bieżącej wzajemnej współpracy przy wdrażaniu Standardów, w tym do wspólnych działań, wymiany doświadczeń i opinii.
2. Przy realizacji zakupów systemów teleinformatycznych jako załącznik do dokumentacji technicznej opisu przedmiotu zamówienia publicznego można załączać Standardy, o których mowa w § 1.
3. wytyczne zawarte w Standardach należy stosować przy publikacji na stronach internetowych jednostek organizacyjnych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Kierownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Przemyślu oraz Kierownikom jednostek organizacyjnych miasta.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA

Wojciech Bakun

 

 

DOCXZałącznik nr a1 6442023.docx (18,36KB)