Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie W związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa gazociągów i instalacji technologicznych w celu zwiększenia możliwości wydobywczych gazu z KGZ Przemyśl Wschód”

Rzeszów, dnia 22 listopada 2023 r.

REGIONALNY DYREKTOR

OCHRONY ŚRODOWISKA

W RZESZOWIE

al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

 

WOOŚ.420.14.1.2023.NH.46

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) – dalej „Kpa”, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) –

zawiadamiam strony postępowania

  1. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa gazociągów i instalacji technologicznych w celu zwiększenia możliwości wydobywczych gazu z KGZ Przemyśl Wschód” oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań,
  2. o podtrzymaniu w piśmie z dnia 06 listopada 2023 r., znak: SNZ.9020.4.14.2023.RD przez Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego stanowiska zajętego w opinii z dnia 10 sierpnia 2023 r., znak: SNZ.9020.4.14.2023.RD, w której stwierdzono, że dla przedmiotowego zamierzenia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane,
  3. o opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 14 listopada 2023 r., znak: RZ.ZZŚ.3.4901.104.2023.KP w której stwierdzono, że dla przedmiotowego zamierzenia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane.

Decyzja kończąca postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Z aktami sprawy można zapoznać się w pokoju nr 46 w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów), w godzinach 9.00 – 14.00 po uprzednim umówieniu się z pracownikiem tutejszej Dyrekcji (nr telefonu do kontaktu: 17 785 00 44).

Obwieszczenie nastąpiło w dniach: od 29 listopada 2023 r. do 12 grudnia 2023 r.

Sprawę prowadzi: Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko

Telefon kontaktowy: (017) 785 00 44, wew. 446

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

w Rzeszowie

(-)

Wojciech Wdowik

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

 

Otrzymują:

  1. Pan Paweł Fic, Pełnomocnik ORLEN SA z siedzibą w Płocku, Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG w Warszawie

  2. Strony postępowania za pośrednictwem tablicy ogłoszeń i BIP RDOŚ w Rzeszowie

  3. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Przemyślu zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – poprzez platformę ePUAP

  4. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy w Przemyślu zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – poprzez platformę ePUAP

Do wiadomości:

  1. WOOŚ aa

Art. 74 ust. 3 uooś „Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego”.

Art. 10 § 1 Kpa „Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”.

Art. 49 § 1 Kpa „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.

Art. 49 § 2 Kpa „Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

Załączniki: PDFObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie WOOŚ.420.14.1.2023.NH.46.pdf (258,01KB)