Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 532/2023 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 03-11-2023 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530), art. 77 2 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1465) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1960 z późn. zm.) -

zarządza się co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 470/2021 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu z późn. zm. - wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:
§ 14a. § 14a. 1. Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego oraz Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego przysługuje dodatek specjalny z tytułu dojazdu oraz czynności związanych z przyjęciem oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego w Przemyślu. 2. Dodatek specjalny przysługuje w wysokości 25 % opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego. 3. Kwotę opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 2, określają odrębne przepisy. 4. Wypłata dodatku specjalnego następuje, po złożeniu przez pracownika, o którym mowa w ust. 1 wniosku, którego wzór określa załącznik nr 4 do zarządzenia.”. ”;

2) po załączniku Nr 3 do zarządzenia dodaje się załącznik Nr 4 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Przemyśla.
§ 3. Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, wprowadzona niniejszym zarządzeniem została uzgodniona z Niezależnym Związkiem Zawodowym Pracowników Samorządowych Urzędu Miasta w Przemyślu.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

 

 

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA

Wojciech Bakun

 

DOCXZałącznik nr 1.docx (7,07KB)