Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 530/2023 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 02-11-2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. 571) oraz § 2 Uchwały Nr 186/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

§ 1. Przedmiot i forma konsultacji 1. Przedmiotem konsultacji jest poznanie opinii Przemyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na temat projektu uchwały Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.
2. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

§ 2. Termin i miejsce konsultacji
1. Konsultacje trwają: od 10 do 17 listopada 2023 r.
2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w miejscu wskazanym przez Przewodniczącego Przemyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 zostanie zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.przemysl.pl/bip), na stronie internetowej Miasta Przemyśla – www.przemysl.pl w zakładce Organizacje pozarządowe, będzie dostępny na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, ul. Rynek 1 oraz zostanie doręczony członkom Przemyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
4. Po zakończeniu konsultacji Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych sporządza zestawienie uwag i wniosków celem rozpatrzenia przez Prezydenta Miasta Przemyśla.
5. Wyniki konsultacji wraz z uzasadnieniem zamieszczane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.przemysl.pl/bip), stronie internetowej Miasta Przemyśla (www.przemysl.pl w zakładce Organizacje pozarządowe) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, ul. Rynek 1.

§ 3.Właściwa komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji
Informacje w sprawie konsultacji udziela Robert Gawlik, Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, Urząd Miejski w Przemyślu, ul. Słowackiego 13.
§ 4. Postanowienia końcowe1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
2. Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA

Wojciech Bakun

PDFZalacznik1 5302023.pdf (190,62KB)

PDFZalacznik2 5302023.pdf (632,38KB)