Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienia PGNiG Technologie dotyczące zakończenia robót budowalnych związanych z inwestycją "Przebudowa kolektora DN300 - KGZ Hurko"

Krosno, dnia: 19.10.2023r.


ZAWIADOMIENIE
ZAKOŃCZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH
Działka nr 161, Obręb 209, Gmina Miasto Przemyśl, Powiat przemyski


PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Krośnie, ul. Naftowa 8, działając jako Generalny Wykonawca Robót Budowlanych, na podstawie umowy zawartej z Orlen S.A. oraz działając na podstawie Decyzji Wojewody Podkarpackiego numer 1/4/21 z dnia 08.07.2021 Udzielającej Pozwolenia na budowę nr 2/23 z dnia 01.02.2023, w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego  skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r., poz. 1554), uprzejmie informuje o zakończeniu robót budowlanych trzech odcinków gazociągów wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do ich obsługi w ramach zadania pn.:”Przebudowa kolektora DN300 – KGZ Hurko”.

Mając na uwadze powyższe PGNiG Technologie S.A., informuje właściciela działki nr 161 Obręb 209, gmina Miasto Przemyśl, że w dniu 07.11.2023r. o godzinie 9.30-10.00 nastąpi przekazanie ww. nieruchomości udostępnionej w celu realizacji inwestycji pn. „Przebudowa kolektora DN300 – KGZ Hurko” oraz przeprowadzony zostanie komisyjny opis stanu nieruchomości po zakończeniu prac budowlanych. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że ze względu na charakter prowadzonych prac godzina spotkania może ulec zmianie w zakresie do 30 minut. W trakcie oględzin zostanie sporządzany protokół dokumentujący stan zagospodarowania oraz odbioru nieruchomości po zakończeniu robót.

Po przeprowadzonej wizji lokalnej Komisja w składzie: rzeczoznawca majątkowy, przedstawiciel wykonawcy robót, przy uczestnictwie właściciela nieruchomości opiszą stan nieruchomości. W przypadku stwierdzenia w granicach pasa montażowego znajdującego się na działce zniszczeń
i szkód powstałych bezpośrednio w wyniku przeprowadzonych prac budowlanych komisja umieści w protokole ich opis. Mając na uwadze powyższe zasadna jest obecność właściciela nieruchomości w trakcie przedmiotowych oględzin. Przeprowadzona inwentaryzacja stanowić będzie podstawę do sporządzenia przez rzeczoznawcę powołanego przez Wojewodę opinii w formie operatu szacunkowego, która określać będzie wartość odszkodowania za szkody powstałe w pasie montażowym w związku z budową gazociągu. Na podstawie sporządzonego operatu szacunkowego, Wojewoda w formie decyzji administracyjnej ustali wysokość należnego odszkodowania. W ramach postępowania  administracyjnego, będą mogli Państwo/Pani/Pan zapoznać się ze sporządzoną opinią, a także pozostałą dokumentacją zgromadzaną w toku prowadzonego postępowania.

Na oględziny należy zabrać i przedłożyć Komisji numer rachunku bankowego, na który przelane ma zostać należne odszkodowanie z tytułu szkód związanych z realizacją inwestycji.

Osoby biorące udział w czynnościach sporządzenia protokołu dokumentującego stan nieruchomości w chwili zakończenia prac budowlanych powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze pełnomocnika – stosowne pełnomocnictwo (załączone
wraz z zawiadomieniem o rozpoczęciu prac budowlanych, pisemny oryginał), w którym należy zawrzeć zapisy dot. reprezentowania właściciela we wszystkich sprawach związanych z budową gazociągu DN300 – KGZ Hurko, w tym do złożenia w jego imieniu oświadczenia o sposobie wypłaty odszkodowania i numerze konta bankowego, na który ma zostać skierowana wypłata. Również w przypadku, gdy działka jest współwłasnością i nie wszyscy właściciele mają możliwość stawienia się na gruncie, ważne, aby osoby obecne na spotkaniu posiadały oryginał pisemnego pełnomocnictwa do występowania w imieniu nieobecnych.

W razie wątpliwości dotyczących treści pełnomocnictwa prosimy o kontakt z przedstawicielami Wykonawcy.

W przypadku dysponowania przez Państwa dokumentami, takimi jak potwierdzenie o wyłączeniu części działki (zajętej przez plac budowy) z dopłat do produkcji rolnej, decyzji ARiMR dot. utraty dopłat lub innymi, które mogą być pomocne przy szacowaniu odszkodowania uprzejmie prosimy o dostarczenie ich kopii w dniu oględzin.

Uprzejmie prosimy o czynny udział w oględzinach oraz stawienie się we wskazanym wyżej terminie na terenie nieruchomości. Równocześnie prosimy o zabranie ze sobą wskazanych wyżej dokumentów.

Nieobecność właściciela/współwłaściciela podczas oględzin nie będzie wstrzymywała protokolarnego zwolnienia nieruchomości po zakończeniu robót. W tej sytuacji protokół przekazania i opisu nieruchomości zostanie spisany jednostronnie przez powołaną Komisję.

WAŻNE informacje dla właściciela/współwłaściciela/użytkownika wieczystego:

  1. Po zakończeniu robót budowlanych protokolarnie zostaną określone wszystkie szkody spowodowane przedmiotowymi pracami.
  2. Kompletny protokół, po zakończeniu robót budowlano-montażowych, zostanie przekazany Wojewodzie Podkarpackiemu i będzie stanowił podstawę do sporządzenia przez rzeczoznawcę majątkowego, wybranego przez Wojewodę, opinii w formie operatu szacunkowego określającego wartość przysługującego odszkodowania.
  3. Wysokość odszkodowania za szkody powstałe w trakcie budowy gazociągu określi Wojewoda Podkarpacki w formie decyzji administracyjnej na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych przez uprawnionych rzeczoznawców majątkowych. W ramach postępowania administracyjnego, będą mogli Państwo zapoznać się ze sporządzoną opinią, a także wnieść do niej swoje uwagi.
  4. Zawiadomienie dokonywane jest na adres wskazany w katastrze nieruchomości.

Z wyrazami szacunku

Marek Barzyk

Kierownik Projektu

Tel. 663 224 142
Email:

Załączniki: DOCXOświadczenie o numerze konta bankowego.docx (13,16KB) (plik .doc) PDFOświadczenie o numerze konta bankowego.pdf (411,68KB) (plik .pdf)

 

Krosno, dnia: 19.10.2023r.


ZAWIADOMIENIE
ZAKOŃCZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH
Działka nr 195, Obręb 209, Gmina Miasto Przemyśl, Powiat przemyski


PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Krośnie, ul. Naftowa 8, działając jako Generalny Wykonawca Robót Budowlanych, na podstawie umowy zawartej z Orlen S.A. oraz działając na podstawie Decyzji Wojewody Podkarpackiego numer 1/4/21 z dnia 08.07.2021 Udzielającej Pozwolenia na budowę nr 2/23 z dnia 01.02.2023, w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r., poz. 1554), uprzejmie informuje o zakończeniu robót budowlanych trzech odcinków gazociągów wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do ich obsługi w ramach zadania pn.:”Przebudowa kolektora DN300 – KGZ Hurko”.

Mając na uwadze powyższe PGNiG Technologie S.A., informuje właściciela działki nr 195 Obręb 209, gmina Miasto Przemyśl, że w dniu 07.11.2023r. o godzinie 11.00-11.30 nastąpi przekazanie ww. nieruchomości udostępnionej w celu realizacji inwestycji pn. „Przebudowa kolektora DN300 – KGZ Hurko” oraz przeprowadzony zostanie komisyjny opis stanu nieruchomości po zakończeniu prac budowlanych. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że ze względu na charakter prowadzonych prac godzina spotkania może ulec zmianie w zakresie do 30 minut. W trakcie oględzin zostanie sporządzany protokół dokumentujący stan zagospodarowania oraz odbioru nieruchomości po zakończeniu robót. 

Po przeprowadzonej wizji lokalnej Komisja w składzie: rzeczoznawca majątkowy, przedstawiciel wykonawcy robót, przy uczestnictwie właściciela nieruchomości opiszą stan nieruchomości. W przypadku stwierdzenia w granicach pasa montażowego znajdującego się na działce zniszczeń
i szkód powstałych bezpośrednio w wyniku przeprowadzonych prac budowlanych komisja umieści w protokole ich opis. Mając na uwadze powyższe zasadna jest obecność właściciela nieruchomości w trakcie przedmiotowych oględzin. Przeprowadzona inwentaryzacja stanowić będzie podstawę do sporządzenia przez rzeczoznawcę powołanego przez Wojewodę opinii w formie operatu szacunkowego, która określać będzie wartość odszkodowania za szkody powstałe w pasie montażowym w związku z budową gazociągu. Na podstawie sporządzonego operatu szacunkowego, Wojewoda w formie decyzji administracyjnej ustali wysokość należnego odszkodowania. W ramach postępowania administracyjnego, będą mogli Państwo/Pani/Pan zapoznać się ze sporządzoną opinią, a także pozostałą dokumentacją zgromadzaną w toku prowadzonego postępowania. 

Na oględziny należy zabrać i przedłożyć Komisji numer rachunku bankowego, na który przelane ma zostać należne odszkodowanie z tytułu szkód związanych z realizacją inwestycji.

Osoby biorące udział w czynnościach sporządzenia protokołu dokumentującego stan nieruchomości w chwili zakończenia prac budowlanych powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze pełnomocnika – stosowne pełnomocnictwo (załączone wraz z zawiadomieniem o rozpoczęciu prac budowlanych, pisemny oryginał), w którym należy zawrzeć zapisy dot. reprezentowania właściciela we wszystkich sprawach związanych z budową gazociągu DN300 – KGZ Hurko, w tym do złożenia w jego imieniu oświadczenia o sposobie wypłaty odszkodowania i numerze konta bankowego, na który ma zostać skierowana wypłata. Również w przypadku, gdy działka jest współwłasnością i nie wszyscy właściciele mają możliwość stawienia się na gruncie, ważne, aby osoby obecne na spotkaniu posiadały oryginał pisemnego pełnomocnictwa do występowania w imieniu nieobecnych.

W razie wątpliwości dotyczących treści pełnomocnictwa prosimy o kontakt z przedstawicielami Wykonawcy.

W przypadku dysponowania przez Państwa dokumentami, takimi jak potwierdzenie o wyłączeniu części działki (zajętej przez plac budowy) z dopłat do produkcji rolnej, decyzje ARiMR dot. utraty dopłat lub innymi, które mogą być pomocne przy szacowaniu odszkodowania uprzejmie prosimy o dostarczenie ich kopii w dniu oględzin.

Uprzejmie prosimy o czynny udział w oględzinach oraz stawienie się we wskazanym wyżej terminie na terenie nieruchomości. Równocześnie prosimy o zabranie ze sobą wskazanych wyżej dokumentów.

Nieobecność właściciela/współwłaściciela podczas oględzin nie będzie wstrzymywała protokolarnego zwolnienia nieruchomości po zakończeniu robót. W tej sytuacji protokół przekazania i opisu nieruchomości zostanie spisany jednostronnie przez powołaną Komisję.

WAŻNE informacje dla właściciela/współwłaściciela/użytkownika wieczystego:

  1. Po zakończeniu robót budowlanych protokolarnie zostaną określone wszystkie szkody spowodowane przedmiotowymi pracami. 
  2. Kompletny protokół, po zakończeniu robót budowlano-montażowych, zostanie przekazany Wojewodzie Podkarpackiemu i będzie stanowił podstawę do sporządzenia przez rzeczoznawcę majątkowego, wybranego przez Wojewodę, opinii w formie operatu szacunkowego określającego wartość przysługującego odszkodowania.
  3. Wysokość odszkodowania za szkody powstałe w trakcie budowy gazociągu określi Wojewoda Podkarpacki w formie decyzji administracyjnej na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych przez uprawnionych rzeczoznawców majątkowych. W ramach postępowania administracyjnego, będą mogli Państwo zapoznać się ze sporządzoną opinią, a także wnieść do niej swoje uwagi.
  4. Zawiadomienie dokonywane jest na adres wskazany w katastrze nieruchomości.

Z wyrazami szacunku

Marek Barzyk

Kierownik Projektu

Tel. 663 224 142
Email:

Załączniki: 

  1. DOCXOświadczenie o numerze konta bankowego.docx (13,16KB) (plik .doc) PDFOświadczenie o numerze konta bankowego.pdf (411,68KB) (plik .pdf)
  2. PDFZawiadomienia PGNiG Technologie dotyczące zakończenia robót budowalnych związanych z inwestycją Przebudowa kolektora DN300 - KGZ Hurko.pdf (136,56KB)