Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie związane z realizacją zadania „Przebudowa/rozbudowa gazociągów i instalacji technologicznych..."

Rzeszów, dnia 30 października 2023 r.

REGIONALNY DYREKTOR 

OCHRONY ŚRODOWISKA

W RZESZOWIE

al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

WOOŚ.420.14.1.2023.NH.40

OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775, ze zm.) – dalej „Kpa”, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094, ze zm.) – dalej „ustawa ooś”, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia strony postępowania o:

 • dokonanej pismem z dnia 25 października 2023 r., znak: DWS/Sanok/791/2023 przez Pana Pawła Fic, Zastępcę Dyrektora Inwestycji Górniczych Oddział Geologii i Eksploatacji, PGNiG w Warszawie, reprezentującego ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, korekcie przebiegu trasy projektowanego gazociągu, dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa gazociągów i instalacji technologicznych w celu zwiększenia możliwości wydobywczych gazu z KGZ Przemyśl Wschód”,
 • przesłaniu skorygowanych załączników graficznym w związku z ww. zmianą do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu.

W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 Kpa, o możliwości zapoznawania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiadania się w przedmiotowej sprawie osobiście lub na piśmie, kierując korespondencję na adres Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu. Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się po uprzednim umówieniu się z pracownikiem tutejszej Dyrekcji (nr telefonu do kontaktu: (017) 785 00 44).

Obwieszczenie nastąpiło w dniach: od 07 listopada 2023 r. do 20 listopada 2023 r.

Sprawę prowadzi: Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko

Telefon kontaktowy: 17 785 00 44 wew. 446

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

w Rzeszowie

(-)

Wojciech Wdowik

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Załącznik: PDFObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie związane z realizacją zadania Przebudowa rozbudowa gazociągów i instalacji technologicznych.pdf (278,64KB)

 

Otrzymują:

 1. Pan Paweł Fic, Pełnomocnik ORLEN SA z siedzibą w Płocku, Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG
  w Warszawie

 2. Strony postępowania za pośrednictwem tablicy ogłoszeń i BIP RDOŚ w Rzeszowie

 3. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Przemyślu zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko – poprzez platformę ePUAP

 4. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy w Przemyślu zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – poprzez platformę ePUAP

Do wiadomości:

 1. WOOŚ aa

 

Art. 106 § 2 Kpa „Organ załatwiający sprawę, zwracając się do innego organu o zajęcie stanowiska, zawiadamia o tym stronę”. 

Art. 64 ust. 1 ustawy ooś „Postanowienie, o którym mowa w art. 63 ust. 1 i 2, wydaje się po zasięgnięciu opinii:

 1. (…);

 2. organu, o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19 i 21-26, oraz uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1b;

 3. (…);

 4. organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne”.

Art. 74 ust. 3 ustawy ooś „Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego”.

Art. 49 § 1 Kpa „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.

Art. 49 § 2 Kpa „Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.