Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie związane z realizacją zadania "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy nominalnej DN700"

Rzeszów, dnia 27 października 2023 r.

REGIONALNY DYREKTOR  

OCHRONY ŚRODOWISKA

W RZESZOWIE

al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

WOOŚ.420.14.3.2023.NH.15

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775, ze zm.) – dalej „Kpa”, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094, ze zm.) – dalej „ustawa ooś”, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia strony postępowania o:

 • opinii z dnia 22 września 2023 r., znak: SNZ.9020.4.21.2023.RD Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora stwierdzającej brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy nominalnej DN700 na przekroczeniu rzeki San w miejscowości Przemyśl w ramach zadania pn. „Budowa nowego przekroczenia rzeki San gazociągiem DN700 Granica Państwa - Węzeł Maćkowice w m. Przemyśl”, zlokalizowanej na terenie województwa podkarpackiego, powiat Miasto Przemyśl, gmina Miasto Przemyśl, miejscowość Przemyśl,
 • wezwaniu z dnia 28 września 2023 r., znak: RZ.ZZŚ.3.4901.128.2023.KP Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Przemyślu do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia dla ww. przedsięwzięcia,
 • przedłożeniu przy piśmie z dnia 24 października 2023 r., znak: 2205-34-06-03-0002, przez Pana Michała Piaszczyńskiego, RS Energy Sp. z o.o., reprezentującego Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonego dla ww. przedsięwzięcia,
 • wystąpieniu pismem z dnia 27 października 2023 r., znak: WOOŚ.420.14.3.2023.NH.14 o ponowne stanowisko w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko byłoby wymagane, do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Obwieszczenie nastąpiło w dniach: od 03 listopada 2023 r. do 16 listopada 2023 r.

Sprawę prowadzi: Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko

Telefon kontaktowy: 17 785 00 44 wew. 446

Z up. REGIONALNEGO DYREKTORA

OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

(-)

Antoni Pomykała

p.o. Z-cy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

 

Załączniki: PDFObwieszczenieRegionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znakWOOŚ 420 14 3 2023 NH 15.pdf (282,32KB)

Otrzymują:

 1. Pan Michał Piaszczyński, RS Energy Sp. z o.o., Pełnomocnik Operatora Gazociągów Przesyłowych
  GAZ-SYSTEM S.A.

 2. Strony postępowania za pośrednictwem tablicy ogłoszeń i BIP RDOŚ w Rzeszowie

 3. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Przemyślu zgodnie z art. 49 Kpa
  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – poprzez platformę ePUAP

Do wiadomości:

 1. WOOŚ aa

Art. 106 § 2 Kpa „Organ załatwiający sprawę, zwracając się do innego organu o zajęcie stanowiska, zawiadamia
o tym stronę”.

Art. 64 ust. 1 ustawy ooś „Postanowienie, o którym mowa w art. 63 ust. 1 i 2, wydaje się po zasięgnięciu opinii:

 1. (…);

 2. organu, o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa
  w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19 i 21-26, oraz uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1b;

 3. (…);

 4. organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca
  2017 r. – Prawo wodne”.

Art. 74 ust. 3 ustawy ooś „Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego”.

Art. 49 § 1 Kpa „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.

Art. 49 § 2 Kpa „Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.