Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

CXIII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad


CXIII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2023-10-27, godz. 09:00
w Dużej Sali Narad, pok. nr 18, I piętro Urzędu Miejskiego w Przemyślu.


Rada Miejska w Przemyślu - transmisje z sesji Rady

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wręczenie Stypendium Twórczego przyznanego na 2023 r.
 3. Złożenie ślubowania przez radnego.
  PDFPostanowienie Komisarza Nr 192.2023 ws. obsadzenia mandatu radnego RM w P-ślu.pdf (48,97KB)
 4. Przyjęcie Protokołów: nr CXI z Sesji Rady Miejskiej z dnia 08 września 2023 r. , Nr CXII z Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej z dnia 28 września 2023 r.
  PDFProtokół nr CXI z Sesji Rady Miejskiej z dnia 08 września 2023 r.pdf (687,79KB)
  PDFProtokół nr CXII z Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej z dnia 28 września 2023 r.pdf (289,59KB)
 5. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli oraz Przemyskiej Rady Seniorów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia nazw ulic nieistniejących w Przemyślu - proj. nr 137/2023
  PDFproj. nr 137-2023.pdf (107,53KB)
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi opiekuńcze, pomoc w naturze lub pieniężną przyznawaną pod warunkiem zwrotu oraz pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie- proj. nr 158/2023
  PDFproj. nr 158-2023.pdf (503,77KB)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Przemyśla - proj. nr 159/2023
  PDFproj. nr 159-2023.pdf (1,51MB)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pikulice II" - proj. nr 160/2023
  JPEGMPZP PIKULICE II rysunek.jpeg (2,72MB)
  PDFproj. nr 160-2023.pdf (1,00MB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Szajbówka" - proj. nr 161/2023
  JPEGMPZP Szajbówka.jpeg (2,73MB)
  PDFproj. nr 161-2023.pdf (1,11MB)
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla w 2023 roku - proj. nr 162/2023
  PDFproj. nr 162-2023.pdf (139,21KB)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu "Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości" nr naboru: FEPK.07.03-IP.01-0001/23, w ramach Priorytetu 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 07.03 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy/wsparcie rozwoju przedsiębiorczości programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 - 2027, w zakresie zawiązania partnerstwa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. A.S. Naruszewicza 11, 37-055 Rzeszów, w ramach konkursu FEPK.07.03-IP.01-0001/23 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach działania 07.03 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy/wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. - proj. nr 163/2023
  PDFproj. nr 163-2023.pdf (114,90KB)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 164/2023
  PDFproj. nr 164-2023.pdf (90,24KB)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granice ustaloną w budżecie na 2023 r.- proj. nr 165/2023
  PDFproj. nr 165-2023.pdf (93,08KB)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granice ustaloną w budżecie na 2023 r.- proj. nr 166/2023
  PDFproj. nr 166-2023.pdf (91,02KB)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granice ustaloną w budżecie na 2023 r.- proj. nr 167/2023
  PDFproj. nr 167-2023.pdf (74,99KB)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granice ustaloną w budżecie na 2023 r.- proj. nr 168/2023
  PDFproj. nr 168-2023.pdf (85,74KB)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.- proj. nr 169/2023
  PDFproj. nr 169-2023.pdf (157,62KB)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia udziału w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miejskiej Przemyśl.- proj. nr 170/2023
  PDFproj. nr 170-2023.pdf (169,58KB)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla - proj. nr 171/2023
  PDFproj. nr 171-2023.pdf (227,48KB)
 21. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia sumy do której Prezydent Miasta Przemyśla może samodzielnie zaciągać zobowiązania wraz z AUTOPOPRAWKĄ - proj. nr 172/2023.
  PDFproj. nr 172-2023.pdf (71,32KB)
  PDFAutoporawka do proj. uchwały nr 172.2023.pdf (52,58KB)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok. - proj. nr 173/2023.
  PDFproj. nr 173-2023.pdf (155,69KB)
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok. - proj. nr 174/2023.
  PDFproj. nr 174-2023.pdf (272,62KB)
  1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych. - proj. nr 176/2023.
   PDFproj. nr 176-2023.pdf (93,26KB)
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok. - proj. nr 177/2023
   PDFproj. nr 177-2023.pdf (108,18KB)
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję 2024-2027 rok. proj. nr 175/2023
  PDFproj. nr 175.2023.pdf (94,25KB)
 25. Sprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres od 01.04.23 r. do 30.06.23 r.
  PDFSprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres od 01.04.23 r. do 30.06.23 r.pdf (861,55KB)
 26. Wyniki analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Przemyślu za 2022 rok.
  PDFAnaliza oświadczeń majątkowych za 2022 rok RM w Przemyślu.pdf (61,47KB)
 27. Wystąpienia radnych.
 28. Zakończenie obrad.