Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Przemyśla o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Stare Miasto III”, „Plac Niepodległości”, „Seminarium”, „Katedra”, „Plac Na Bramie”, „Sobór”

Przemyśl, dnia 12.09.2023r.

OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Przemyśla

o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
„Stare Miasto III”, „Plac Niepodległości”, „Seminarium”, „Katedra”, „Plac Na Bramie”, „Sobór”

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 977 z późniejszymi zmianami) oraz uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu:  

  • Nr 133/2022 z dnia 19 września 2022r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto III”, dla obszaru położonego w centralnej części miasta Przemyśla, obejmującego obszar o powierzchni około 1,88 ha;
  • Nr 134/2022 z dnia 19 września 2022r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Plac Niepodległości” dla obszaru położonego w centralnej części miasta Przemyśla, obejmującego obszar o powierzchni około 0,52 ha;
  • Nr 126/2022 z dnia 19 września 2022r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Seminarium” dla obszaru położonego w centralnej części miasta Przemyśla, obejmującego obszar o powierzchni około 2,17 ha;
  • Nr 135/2022 z dnia 19 września 2022r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Katedra” dla obszaru położonego w centralnej części miasta Przemyśla, obejmującego obszar o powierzchni około 3,15 ha;
  • Nr 137/2022 z dnia 19 września 2022r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Plac Na Bramie” dla obszaru położonego w centralnej części miasta Przemyśla, obejmującego obszar o powierzchni około 2,68 ha;
  • Nr 125/2022 z dnia 19 września 2022r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sobór” dla obszaru położonego w centralnej części miasta Przemyśla, obejmującego obszar o powierzchni około 1,66 ha.

zawiadamiam, że projekty ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego udostępnione będą na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, w zakładce Planowanie Przestrzenne w dniach od 25.09.2023r. do 18.10.2023r. Szczegółowe informacje o rozwiązaniach projektów planów udzielane będą pod numerem telefonu 509-019-611, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 – 14.00. We wskazanym okresie wyłożenia można także zapoznać się z ww. projektami planów w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Przemyśla.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w formie teleinformatycznej – internetowej tzw. on-line.

Terminy dyskusji ustalono na dni:
03.10.2023r. w godzinach 09.00 – 10.00 – MPZP Stare Miasto III, 10.00 – 11.00 – MPZP Plac Niepodległości;
04.10.2023r. w godzinach 09.00 – 10.00 – MPZP Seminarium, 10.00 – 11.00 – MPZP Katedra;
05.10.2023r. w godzinach 09.00 – 10.00 – MPZP Plac Na Bramie, 10.00 – 11.00 – MPZP Sobór.
Link do spotkań wraz z instrukcją będzie zamieszczony na stronie https://przemysl.pl/58148/3710/wylozenie-opracowywanych-mpzp.html w dniu spotkania. Dodatkowe informacje odnośnie dyskusji publicznej można także uzyskać pod nr 509-019-611.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do ww. MPZP należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Przemyśla, na adres Rynek 1, 37-700 Przemyśl lub w formie elektronicznej
za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: brmprzemysl@brmprzemysl.pl lub za pomocą platformy ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2023r.

w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 5, 7 i 23 lit. d, art. 39, art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1094 z późniejszymi zmianami), projekty ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej, dlatego też zawiadamiam o możliwości zapoznania się z projektami wraz z prognozami oddziaływania na środowisko i opracowaniem ekofizjograficznym oraz z opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na ww. zasadach.
Wnioski i uwagi w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do planu stosownie do art. 54 ustawy jw. należy wnosić do Prezydenta Miasta Przemyśla, na adres Rynek 1, 37-700 Przemyśl lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: brmprzemysl@brmprzemysl.pl lub za pomocą platformy ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  10 listopada 2023r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Prezydenta Miasta Przemyśla.

Klauzula  Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną  sporządzania planu miejscowego   
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) zwanego dalej RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Przemyśla z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl (adres e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl),
2. W Urzędzie Miejskim w Przemyślu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: bbi@um.przemysl.pl, tel. +48 16 675 21 14.
3. Urząd Miejski w Przemyślu będzie przetwarzać Pana/i dane osobowe w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i związaną z tym procedurą planistyczną. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pan/i dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pana/i danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pana/i danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Odbiorcami danych będą w szczególności: Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla.
5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Dokumentacja dot. MPZP posiada kategorię archiwalną A i zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach jest przechowywana wieczyście.
6. W związku z powyższym przysługuje Pan/i prawo do:
• dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO (zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym prawo określone w art. 15 ust.1 lit g RODO do uzyskania wszelkich dostępnych informacji o źródle danych, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano).
• sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO,
• ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO,
Zgodnie z art. 17 ust.3 lit. b) RODO osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo usunięcia danych.
Zgodnie z art. 20 i 21 RODO osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres kancelaria@um.przemysl.pl.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez BRMP w Przemyślu Pana/i danych osobowych narusza przepisy, przysługuje Panu/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
9. Podanie danych jest wymogiem ustawowym określonym w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i jest obowiązkowe pod rygorem odmowy realizacji żądania strony.
10. Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji oraz nie będzie stosował profilowania wobec osoby, której dane dotyczą.

scan ogłoszenia: PDFWylożenie mpzp w parku kult.pdf (1,48MB)

Materiały planistyczne ww. projektów planów miejscowych  tj. tekst projektu, rysunek planu, prognoza oddziaływania na środowisko, ekofizjografja oraz link do spotkania on-line (dyskusja publiczna) jest dostępny pod następującym adresem:

https://bip-brmp.przemysl.eu/183/78/ogloszenie-prezydenta-miasta-przemysla-o-terminie-wylozenia-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowych-planow-zagospodarowania-przestrzennego-stare-miasto-iii-plac-niepodleglosci-seminarium-katedra-plac-na-bramie-sobor.html