Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory do Sejmu i Senatu RP - Referendum Ogólnokrajowe 2023


Informacja odnośnie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Przypomina się, że stosownie do treści art. 53b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1277 z późn. zm.), zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca zgłasza komisarzowi wyborczemu do 13 dnia przed dniem wyborów, z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania komisarzowi wyborczemu zgłasza do 5 dnia przed dniem wyborów. Natomiast wyborca, który rozpoczął podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie określonym, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do 2 dnia przed dniem wyborów.

Zgłoszeń takich dokonuje się ustnie, pisemnie w formie papierowej oparzonej własnoręcznym podpisem, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu tej osoby w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz telefonicznie - w przypadku wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Mając na względzie powyższe, zasadne pozostaje informowanie zainteresowanych wyborców o konieczności kierowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego do komisarza wyborczego. Natomiast w przypadku wpływu takich zgłoszeń bezpośrednio do gminy, należy je traktować jako wnioski złożone do niewłaściwego organu, które powinny zostać przekazane według właściwości komisarzowi wyborczemu.

ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO


Akty prawne związane z wyborami           Strona Państwowej  Komisji Wyborczej