Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 297/07 Prezydenta Miasta Przemyśla w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 297/2007
Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia 26 listopada 2007r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacjiNa podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z póżn. zm.)zarządzam:§1


Przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątku stanowiących mienie Gminy Miejskiej Przemyśl.


§2


Inwentaryzacją należy objąć:

1) Środki pieniężne w gotówce z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych, weksle, i czeki obce, akcje, obligacje, bony i inne papiery wartościowe,
2) Druki ścisłego zarachowania,
3) Środki trwałe użyczone od innych jednostek,
4)Środki trwałe, pozostałe środki trwałe w użytkowaniu, wartości niematerialne i prawne w Grodzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.


§3


Inwentaryzację, o której mowa w §1 należy przeprowadzić według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r.


§4


Inwentaryzację składników majątku określonych w §1 przeprowadzą zespoły spisowe powołane moim zarządzeniem Nr 569/2004 z dnia 10 listopada 2004 r. pod nadzorem Komisji Inwentaryzacyjnej.


§5


Zobowiązuję Komisję Inwentaryzacyjną oraz powołane przez Komisję zespoły do:

1) przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale pracowników materialnie odpowiedzialnych,
2) przestrzegania obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania wynikających z tych przepisów,
3) przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu w celu dokonania pełnego rozliczenia inwentaryzacji, o której mowa w §1.


§6


Odpowiedzialność za należyte i właściwe przeprowadzenie inwentaryzacji, o której mowa w §1 spoczywa na pracownikach wykonujących zadania inwentaryzacyjne.


§7


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA
Robert Choma

DOTZarządzenie Nr 297/07 (29,50KB)