Przejdź do treści strony

Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 299/07 Prezydenta Miasta Przemyśla w sprawie rozwiązania - na mocy porozumienia stron - stosunku pracy z dyrektorem Centrum Kształcenia Praktycznego w Przemyślu

Zarządzenie Nr 299/07
Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia 28 listopada 2007 r.

w sprawie rozwiązania - na mocy porozumienia stron - stosunku pracy z dyrektorem Centrum Kształcenia Praktycznego w Przemyślu.


Na podstawie art. 23 ust. 4 pkt 1, w związku z art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z poźn. zm.) -


zarządza się co następuje:


§ 1
W związku z wnioskiem nauczyciela i zamiarem przejścia na emeryturę, rozwiązuje się z dniem 31 sierpnia 2008 r. z Panem Ryszardem Miśniakiem – dyrektorem Centrum Kształcenia Praktycznego w Przemyślu dotychczasowy stosunek pracy, na mocy porozumienia stron.


§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu.


§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


§ 4
Traci moc zarządzenie Nr 151/07 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie rozwiązania - na mocy porozumienia stron - stosunku pracy z dyrektorem Centrum Kształcenia Praktycznego w Przemyślu.PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA
Robert Choma

DOTZarządzenie Nr 299/07

Metryczka
  • opublikowano:
    31-12-2007 10:13
    przez: Witold Wołczyk
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl