Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarzadzenie Nr 312/07 Prezydenta Miasta Przemyśla zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu

Zarządzenie Nr 312/07
Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia 4 grudnia 2007 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) -

 

zarządza się co następuje:


§1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Przemyślu, nadanym zarządzeniem Nr 31/07 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu z późn. zm. - wprowadza się zmianę polegającą na tym, że w § 39 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) zapewnienie funkcjonowania miejskiego centrum zarządzania kryzysowego, do którego zadań należy:
a) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
b) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
c) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
d) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
e) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
f) dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum,
g) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.”.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Przemyśla.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA
Robert Choma

DOTZarządzenie Nr 312/07 (35,50KB)