Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Przemyśla o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Szajbówka” i „Pikulice II”

Przemyśl, dnia 19.05.2023r.

OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Przemyśla
o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
„Szajbówka” i „Pikulice II”

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 503 z późniejszymi zmianami) oraz uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu:  

  • Nr 2/2022 z dnia 24 stycznia 2022r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szajbówka” dla obszaru położonego w północno – wschodniej części miasta Przemyśla, obejmującego obszar o powierzchni około 34ha.
  • Nr 12/2021 z dnia 15 lutego 2021r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pikulice II” dla obszaru zawartego pomiędzy obowiązującym mpzp „Pikulice I” od strony północno – zachodniej, mpzp „Herburtów II/05” od północno – wschodniej, oraz granicą miasta od południowo – wschodniej i południowo – zachodniej strony.

zawiadamiam, że projekty ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego udostępnione będą na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, w zakładce Planowanie Przestrzenne w dniach od 05.06.2023r. do 28.06.2023r. Szczegółowe informacje o rozwiązaniach projektów planów udzielane będą pod numerem telefonu 509-019-611, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 – 14.00. We wskazanym okresie wyłożenia można także zapoznać się z ww. projektami planów w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Przemyśla. Chęć wglądu do wyłożonych materiałów należy zgłosić z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, telefonicznie pod nr 509-019-611, w celu ustalenia terminu indywidualnego spotkania.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w formie teleinformatycznej – internetowej tzw. on-line. Termin dyskusji ustalono na dzień 14 czerwca 2023 r. w godzinach 09.00 – 10.00 (MPZP Szajbówka), 10.00 – 11.00 (MPZP Pikulice II). Link do spotkania wraz z instrukcją będzie zamieszczony na stronie https://przemysl.pl/58148/3710/wylozenie-opracowywanych-mpzp.html od dnia 13.06.2023r. Dodatkowe informacje odnośnie dyskusji publicznej można także uzyskać pod nr 509-019-611.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do ww. MPZP należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Przemyśla, na adres Rynek 1, 37-700 Przemyśl lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: brmprzemysl@brmprzemysl.pl lub za pomocą platformy ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lipca 2023r.


w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 5, 7 i 23 lit. d, art. 39, art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1029 z późniejszymi zmianami), projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Szajbówka” oraz „Pikulice II” podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej, dlatego też zawiadamiam o możliwości zapoznania się z projektami ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko i opracowaniem ekofizjograficznym oraz z opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na ww. zasadach.
Wnioski i uwagi w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do planu stosownie do art. 54 ustawy jw. należy wnosić do Prezydenta Miasta Przemyśla, na adres Rynek 1, 37-700 Przemyśl lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: brmprzemysl@brmprzemysl.pl lub za pomocą platformy ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  21 lipca 2023r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Prezydenta Miasta Przemyśla.
 

Klauzula  Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną  sporządzania planu miejscowego:  

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) zwanego dalej RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Przemyśla z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl (adres e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl),
2. W Urzędzie Miejskim w Przemyślu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: bbi@um.przemysl.pl, tel. +48 16 675 21 14.
3. Urząd Miejski w Przemyślu będzie przetwarzać Pana/i dane osobowe w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i związaną z tym procedurą planistyczną. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pan/i dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pana/i danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pana/i danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Odbiorcami danych będą w szczególności: Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla.
5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Dokumentacja dot. MPZP posiada kategorię archiwalną A i zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach jest przechowywana wieczyście.
6. W związku z powyższym przysługuje Pan/i prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO (zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym prawo określone w art. 15 ust.1 lit g RODO do uzyskania wszelkich dostępnych informacji o źródle danych, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano).
  • sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO,

Zgodnie z art. 17 ust.3 lit. b) RODO osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo usunięcia danych.
Zgodnie z art. 20 i 21 RODO osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres kancelaria@um.przemysl.pl.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez BRMP w Przemyślu Pana/i danych osobowych narusza przepisy, przysługuje Panu/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
9. Podanie danych jest wymogiem ustawowym określonym w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i jest obowiązkowe pod rygorem odmowy realizacji żądania strony.
10. Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji oraz nie będzie stosował profilowania wobec osoby, której dane dotyczą.

scan obwieszczenie: PDFOgłoszenie Szajbówka_Pikulice_II.pdf (1,36MB)

Poniżej publikujemy sporządzone materiały planistyczne: (linki będą aktywne od 5.06.2023r. do 28.06.2023r.)

dla mpzp "Szajbówka"

Projekt uchwały:

Projekt załącznika Nr 1:

prognoza oddziaływania na środowisko:

załączniki do prognozy:

uzgodnienie zakresu prognozy:

ekofizjografia podstawowa:

link do wideospotkania dostępny od dnia 13 czerwca 2023 r.


dla mpzp "Pikulice II"

Projekt uchwały:

Projekt załącznika Nr 1:

prognoza oddziaływania na środowisko:

załączniki do prognozy:

uzgodnienie zakresu prognozy:

ekofizjografia podstawowa:

link do wideospotkania dostępny od dnia 13 czerwca 2023 r.

Instrukcja obsługi dyskusji publicznej online: PDFinstrukcja-dyskusji-publicznej-online.pdf (63,24KB)