Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NABÓR NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH - UZUPEŁNIAJĄCE

INFORMACJA
z dnia 24 stycznia 2024 r.

o przystąpieniu do wyborów uzupełniających ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2024 r. do 2027 r.

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że przystępuje się do naboru uzupełniającego ławników:

1)     do Sądu Okręgowego w Przemyślu:

a)  4 ławników do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;

2)     do Sądu Rejonowego w Przemyślu:

a)  7 ławników do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - na kadencję
od 2024 r. do 2027 r.

Podstawa prawna:

-  ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, tj.),

-  rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011, Nr 121, poz. 639) - obowiązuje od 14 czerwca 2011 r.

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 21 lutego 2024 r.

Zgłoszenia, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu pozostaną bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Art. 158 ustawy określa, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Art. 159 ustawy określa, że ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:

1) prezesi właściwych sądów;

2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;

3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. 2022, poz. 2524, tj.) stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez  stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny (wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone, jako pierwsze na liście.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie
i rozporządzeniu pozostawia się bez biegu.

 

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez radę gminy, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie udziela radzie gminy informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Kartę zgłoszenia wydaje oraz przyjmuje, a także udziela szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników:

Biuro Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli, Urząd Miejski
w Przemyślu Rynek 1, I piętro, pok. nr 7 i 8, w godz. od 7.30 do 15.30. tel. 16 675 21 07 lub 16 675 21 18, 16 678 54 92.

Kartę zgłoszenia można pobrać także w formie edytowalnej ze stron internetowych:

1) Ministerstwa Sprawiedliwości, (https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularz-dotyczac-zglaszania-kandydatow-na-lawnikow);

2) Link do strony znajduje się również na BIP Urzędu Miejskiego w Przemyślu, www.przemysl.pl.

Wyborów ławników Rada Miejska w Przemyślu dokona w głosowaniu tajnym.

 

 

Prezydent Miasta Przemyśla

   WOJCIECH BAKUN


PDFINFORMACJA o naborze uzupełniającym na ławników 2024 - 2027.pdf (216,28KB)
DOCXINFORMACJA o naborze uzupełniającym na ławników 2024 - 2027.docx (17,45KB)
DOCXkarta-zgloszenia-kandydata-na-lawnika.docx (27,69KB)
PDFkarta-zgloszenia-kandydata-na-lawnika.pdf (261,51KB)
DOCLista osób zgłaszających-1.doc (37,00KB)
PDFLista osób zgłaszających-1.pdf (254,95KB)
DOCXoswiadczenie-1---postepowanie-o-przestepstwo-1684152001.docx (12,68KB)
PDFoswiadczenie-1---postepowanie-o-przestepstwo-1684152001.pdf (520,35KB)
DOCXoswiadczenie-2---wladza-rodzicielska-1684152001.docx (12,61KB)
PDFoswiadczenie-2---wladza-rodzicielska-1684152001.pdf (348,49KB)
 


INFORMACJA
z dnia 14 listopada 2023 r.

o przystąpieniu do wyborów uzupełniających ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2024 r. do 2027 r.

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że przystępuje się do wyborów uzupełniających do Sądu Okręgowego w Przemyślu 24 ławników, w tym 4 ławników do orzekania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, na kadencję od 2024 r. do 2027 r.

Podstawa prawna:

- pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu z dnia 7 listopada 2023 r. znak: A-0130-2/23,

-  ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, tj.),

-  rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011, Nr 121, poz. 639) - obowiązuje od 14 czerwca 2011 r.

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 15 grudnia 2023 r.

Zgłoszenia, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu pozostaną bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Art. 158 ustawy określa, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)     posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)     jest nieskazitelnego charakteru;

3)     ukończył 30 lat;

4)     jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku;

5)     nie przekroczył 70 lat;

6)     jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)     posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Art. 159 ustawy określa, że ławnikami nie mogą być:

1)     osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2)     osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3)     funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4)     adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)     radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)     duchowni;

7)     żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8)     funkcjonariusze Służby Więziennej;

9)     radni gminy, powiatu i województwa.

Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:

  1. prezesi właściwych sądów;
  2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
  3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:

  1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
  2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
  4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. 2022, poz. 2524, tj.) stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
  5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez  stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny (wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone, jako pierwsze na liście.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu pozostawia się bez biegu.

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez radę gminy, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie udziela radzie gminy informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Kartę zgłoszenia wydaje oraz przyjmuje, a także udziela szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników:

Biuro Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli, Urząd Miejskie w Przemyślu Rynek 1, I piętro, pok. nr 7 i 8, w godz. od 7.30 do 15.30. tel. 16 675 21 07 lub 16 675 21 18, 16 678 54 92.

Kartę zgłoszenia można pobrać także w formie edytowalnej ze stron internetowych:

  1. Ministerstwa Sprawiedliwości, (https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularz-dotyczac-zglaszania-kandydatow-na-lawnikow);
  2. Link do strony znajduje się również na BIP Urzędu Miejskiego w Przemyślu, www.przemysl.pl.

Wyborów uzupełniających ławników dokona Rada Miejska w Przemyślu, na kolejnej sesji przypadającej, po zakończeniu wszystkich procedur opiniodawczych. 

Prezydent
Miasta Przemyśla

   WOJCIECH BAKUN


DOCXINFORMACJA o naborze uzupełnijącym ławników 2024 - 2027.docx (19,49KB)
PDFINFORMACJA o naborze uzupełnijącym ławników 2024 - 2027.pdf (216,12KB)
PDFoswiadczenie-1---postepowanie-o-przestepstwo-1684152001.pdf (520,35KB)
DOCXoswiadczenie-1---postepowanie-o-przestepstwo-1684152001.docx (12,68KB)
DOCXoswiadczenie-2---wladza-rodzicielska-1684152001.docx (12,61KB)
PDFoswiadczenie-2---wladza-rodzicielska-1684152001.pdf (348,49KB)
PDFLista osób zgłaszających-1.pdf (254,95KB)
DOCLista osób zgłaszających-1.doc (37,00KB)
DOCXkarta-zgloszenia-kandydata-na-lawnika.docx (27,69KB)
PDFkarta-zgloszenia-kandydata-na-lawnika.pdf (261,51KB)


NIEOBOWIĄZUJĄCE

INFORMACJA
z dnia 22 maja 2023 r.

o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2024 r. do 2027 r.

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że przystępuje się do wyboru:

1)     do Sądu Okręgowego w Przemyślu:

a)     4 ławników do orzekania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

b)     46 ławników do orzekania w pozostałych sprawach;

2)     do Sądu Rejonowego w Przemyślu:

a)     6 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń

          społecznych.

- na kadencję od 2024 r. do 2027 r.

Podstawa prawna:

-  ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, tj.),

-  rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011, Nr 121, poz. 639) - obowiązuje od 14 czerwca 2011 r.

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2023 r.

Zgłoszenia, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu pozostaną bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Art. 158 ustawy określa, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)     posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)     jest nieskazitelnego charakteru;

3)     ukończył 30 lat;

4)     jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku;

5)     nie przekroczył 70 lat;

6)     jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)     posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Art. 159 ustawy określa, że ławnikami nie mogą być:

1)     osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2)     osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3)     funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4)     adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)     radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)     duchowni;

7)     żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8)     funkcjonariusze Służby Więziennej;

9)     radni gminy, powiatu i województwa.

Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:

1) prezesi właściwych sądów;

2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;

3), co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. 2022, poz. 2524, tj.) stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez  stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny (wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone, jako pierwsze na liście.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie
i rozporządzeniu pozostawia się bez biegu.

 

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez radę gminy, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie udziela radzie gminy informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Kartę zgłoszenia wydaje oraz przyjmuje, a także udziela szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników:

Biuro Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli, Urząd Miejski
w Przemyślu Rynek 1, I piętro, pok. nr 7 i 8, w godz. od 7.30 do 15.30. tel. 16 675 21 07 lub 16 675 21 18, 16 678 54 92.

Kartę zgłoszenia można pobrać także w formie edytowalnej ze stron internetowych:

1) Ministerstwa Sprawiedliwości, (https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularz-dotyczac-zglaszania-kandydatow-na-lawnikow);

2) Link do strony znajduje się również na BIP Urzędu Miejskiego w Przemyślu, www.przemysl.pl.

Wyborów ławników Rada Miejska w Przemyślu dokona w głosowaniu tajnym, w terminie do końca października 2023 r.

Prezydent Miasta Przemyśla

   WOJCIECH BAKUN


PDFINFORMACJA o naborze ławników 2024 - 20271.pdf (214,96KB)
DOCXINFORMACJA o naborze ławników 2024 - 2027.docx (17,18KB)
PDFkarta-zgloszenia-kandydata-na-lawnika.pdf (261,51KB)
DOCXkarta-zgloszenia-kandydata-na-lawnika.docx (27,69KB)
DOCLista osób zgłaszających-1.doc (37,00KB)
PDFLista osób zgłaszających-1.pdf (254,95KB)
PDFoswiadczenie-1---postepowanie-o-przestepstwo-1684152001.pdf (520,35KB)
PDFoswiadczenie-2---wladza-rodzicielska-1684152001.pdf (348,49KB)
DOCXoswiadczenie-1---postepowanie-o-przestepstwo-1684152001.docx (12,68KB)
DOCXoswiadczenie-2---wladza-rodzicielska-1684152001.docx (12,61KB)