Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż dzialki nr 257 obręb 210, ul. Potokowa.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

GN.6840.16.2022                                                                                           Przemyśl, dnia 11.05.2023 r.

 

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl
położonej przy ul. Potokowej w Przemyślu

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

    Działka nr:                    257
    Powierzchnia działki:   0,2843 ha
    Obręb:                          210
    Księga Wieczysta Nr:   PR1P/00066063/9

2. Adres: Przemyśl, ul. Potokowa

3. Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:

        Nieruchomość o regularnym kształcie prostokąta. Wzdłuż południowo–wschodniej granicy działki teren przecina napowietrzna linia elektroenergetyczna. Otoczenie nieruchomości stanowią zabudowania jednorodzinne oraz tereny niezainwestowane, użytkowane rolniczo. Na działce znajduje się część budynku gospodarczego przynależnego do nieruchomości sąsiedniej, oznaczonej jako działka nr 258 w obrębie 210, stanowiącego własność osób trzecich.
         Ze względu na brak bezpośredniego dostępu nieruchomości do ul. Potokowej, ustanowiona zostanie odpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu na działce nr 284 w obrębie 210, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00066063/9. Jednorazowe wynagrodzenie z tytułu ustanowienia ww. służebności w wysokości 600,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT) nabywca nieruchomości będzie zobowiązany uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność.
        Nieruchomość jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zielonka II - południe” zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu nr 149/2021 z dnia 29.10.2021 r. (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego poz. 4324 z dnia 1.12.2021 r.), zgodnie z którym działka nr 257 w obrębie 210 zlokalizowana jest w terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem „6MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
         Zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla w skład ww. nieruchomości wchodzą użytki gruntowe o symbolach: „Br-RIIIa” – grunty rolne zabudowane i „RIIIa” – grunty orne.

4. Zobowiązania: Część działki objęta jest umową dzierżawy zawartą na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2025 r. Nabywca nieruchomości wstępuje w miejsce wydzierżawiającego. 

5. Obciążenia nieruchomości: W dziale III KW Nr PR1P/00066063/9 uwidocznione są obciążenia:
- ograniczone prawo rzeczowe: nieodpłatna służebność przechodu i przejazdu przez dz. nr 36/2 wzdłuż granicy wschodniej pasem szerokości 3,5 m na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy dz. nr 42/1 obr. 101. Obciążenie to nie dotyczy przedmiotowej nieruchomości.
- ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością: służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez dz. nr 165/1 o powierzchni 0,0036 ha i nr 165/2 o powierzchni 0,2064 ha  do działki nr 162 (...). Obciążenie to nie dotyczy przedmiotowej nieruchomości.
- ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością: (…) służebność drogi koniecznej wykonywanej na części działki o numerze 140/5 (…), na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Przemyślu, stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 133/2 oraz 132/2. Obciążenie to nie dotyczy przedmiotowej nieruchomości.
- inny wpis: ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości działki nr 164/1, 257, na rzecz PGE Dystrybucja SA. Obciążenie dotyczy prawa do wybudowania elektroenergetycznej podziemnej sieci kablowej niskiego napięcia nn (0,4 kV) wraz z budową (montażem) złączy kablowych oraz przebudowa słupa niskiego napięcia nn (0,4 kV). Zgodnie z ww. wpisem, nabywca zobowiązany będzie udostępnić działkę nr 257 w obrębie 210 inwestorowi - PGE Dystrybucja SA na ww. cel. 

6. Cena wywoławcza nieruchomości: 130 000,00 zł (słownie złotych: sto trzydzieści tysięcy 00/100) brutto (w tym 23% podatku VAT).

7. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zorganizowany został przetarg ustny nieograniczony w dniu 26 kwietnia 2023 r., który zakończył się wynikiem negatywnym.

8. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 21 czerwca 2023 r. (środa) o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

9. W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty - przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

10. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium w kwocie 13 000,00 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – VeloBank Nr 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Drugi przetarg – działka nr 257 obręb 210”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 13 czerwca 2023 r.

11. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

12. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

13. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – VeloBank Nr 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

14. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 13 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

15. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Geodezyjne okazanie granic działek następuje na koszt nabywcy.

16. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

17. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e‑mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl.

z up. Prezydenta Miasta
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta