Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza kolejny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Bielskiego

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

GN.6840.36.2022                                                                          Przemyśl, dnia 5 maja 2023 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl położonej przy ul. Bielskiego w Przemyślu.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr:

268/2

269/2

276

281

Powierzchnia działki:

0,0020 ha

0,0031 ha

0,0048 ha

0,0133 ha

Obręb:

205 m. Przemyśla

Księga Wieczysta Nr:

PR1P/00099350/8

PR1P/00038880/7

PR1P/00044450/9

Użytek gruntowy:

„dr” – drogi

 1. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Marcina Bielskiego.
 2. Opis nieruchomości: Działki tworzą kompleks o łącznej powierzchni 0,0232 ha, o regularnym, prostokątnym kształcie i płaskiej powierzchni. Na działkach znajduje się urządzony ciąg komunikacyjny, łączący działkę nr 285/1 w obrębie 205 z ulicą Marcina Bielskiego. Korzystanie z ww. dojazdu przez współwłaścicieli działki nr 285/1 odbywa się na podstawie służebności gruntowej przechodu i przejazdu. Przedmiotowy teren jest częściowo ogrodzony trwałym ogrodzeniem, przy czym niewielki fragment działki nr 281 został przygrodzony do działki sąsiedniej. Przez działki nr 269/2 i nr 281 w obrębie 205 przebiega sieć elektroenergetyczna, a na działce nr 281 znajduje się szafka elektroenergetyczna.
 3. Przeznaczenie nieruchomości: Przedmiotowe działki objęte są ustaleniami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rycerskie I”, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu nr 110/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r. (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 2536) i znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem „1 KDW” –  tereny dróg wewnętrznych. Działki położone są w strefie „C” układu urbanistycznego miasta Przemyśla, wpisanego do rejestru zabytków pod pozycją A‑1493. Na Nabywcy ciążą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840 z późn. zm.)
 4. Obciążenia nieruchomości:
  1. W dziale III księgi wieczystej nr PR1P/00099350/8 wpisane są:
 1. służebność gruntowa przechodu i przejazdu pasem gruntu o szerokości 4,5 metra biegnącym przez położone przy ul. Bielskiego w Przemyślu dz. nr 268 o pow. 0,0374 ha, dz. 269 o pow. 0,2165 ha, dz. 272 o pow. 0,1014 i dz. 273 o pow. 0,0245 ha (...) na rzecz każdoczesnych właścicieli dz. nr 292 o pow. 0,3083 ha – służebność nie obejmuje działek będących przedmiotem sprzedaży,
 2. służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu pasem gruntu szerokości 6 m przez działki nr 272, 273 i 274 w obrębie 205 m. Przemyśla (...) na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości władnących, oznaczonych jako działki nr 259, 260 i 261 położone w obrębie 205 m. Przemyśla – służebność nie dotyczy działek będących przedmiotem sprzedaży,
 3. służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 272 obręb 205, m. Przemyśla na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy dz. dz. nr 259, 260, 261, obręb 205, m. Przemyśla oraz dz. dz. nr 270, 271 obręb 205, m. Przemyśla (...) – służebność nie dotyczy działek będących przedmiotem sprzedaży,
 4. służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działki nr 272, 273, obręb 205, m. Przemyśla oraz działkę nr 274, obręb 205, m. Przemyśla, na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy dz. dz. nr 259, 260, 261, obręb 205, m. Przemyśla oraz dz. dz. nr 270, 271 obręb 205, m. Przemyśla (...) – służebność nie dotyczy działek będących przedmiotem sprzedaży,
 1. W dziale III księgi wieczystej nr PR1P/00038880/7 wpisane są:
 1. służebność drogi koniecznej przez dz. nr 15/5 szlakiem drożnym długości 31 m i szerokości 6 m na rzecz każdoczesnych właścicieli dz. nr 17/31 obj. kw. nr 57996, dz. nr 17/30 obj. kw. nr 58652,
 2. prawo użytkowania nieruchomości dz. nr 258 obr 205 przez Polski Związek Działkowców stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie – prawo nie obejmuje działek będących przedmiotem sprzedaży,
  1. W dziale III księgi wieczystej nr PR1P/00044450/9 wpisana jest służebność drogi koniecznej przez dz. nr 19/6 szlakiem drożnym długości 31 m i szerokości 6 m na rzecz każdoczesnych właścicieli dz. nr 17/31 obj. kw nr 57996, dz. nr 17/30 obj. kw nr 58652.

Uprawnienie uwidocznione w dziale I-Sp księgi wieczystej nr PR1P/00044450/9 nie dotyczy działek będących przedmiotem sprzedaży.

 1. Zobowiązania nieruchomości: Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie, przy podpisywaniu aktu notarialnego umowy sprzedaży, do ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 280 w obrębie 205 m. Przemyśla.
 2. W przetargu mogą brać udział:
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości, lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 3. Na sprzedaż nieruchomości przeprowadzone zostały w dniach 29 czerwca 2022 r., 24 sierpnia 2022 r., 19 października 2022 r., 7 grudnia 2022 r., 25 stycznia 2023 r. oraz 19 kwietnia 2023 r. przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym
 4. Cena wywoławcza nieruchomości: 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100) brutto (w tym 23 % podatku VAT). Ustalona w przetargu cena nieruchomości, wraz z podatkiem VAT, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 5. Kolejny przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 14 czerwca 2023 r. (środa) o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, sala nr 19. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).
 6. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do kolejnego przetargu w kwocie 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100) brutto. Wadium może być wniesione na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – VeloBank Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11, z zaznaczeniem „Kolejny przetarg ul. Bielskiego”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 6 czerwca 2023 r.
 7. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 8. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu oraz wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej nie później, niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – VeloBank Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako Nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 9. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 13 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 10. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości i ustanowieniem służebności gruntowej ponosi Nabywca.
 11. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
 12. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e‑mail: nieruchomosci.gmp@um.przemysl.pl , www.przemysl.pl , lub przez skrytkę ePUAP.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

Zobacz działki na geoportalu miasta Przemyśla - kliknij TUTAJ