Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 46/2023 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Przemyśla, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania oraz sposobu pobierania tej opłaty.

UCHWAŁA NR 46/2023
RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU
z dnia 27 marca 2023 r.


w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Przemyśla, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania oraz sposobu pobierania tej opłaty.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 t.j.) oraz art. 13b ust. 3 i 4 art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1693 z póżn. zm.) – Rada Miejska Przemyśla

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się strefę płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Przemyśla obejmujących ulice: Ratuszowa, Grodzka, Rybi Plac, Przecznica Wałowa, Wałowa, Sportowa, Mikołaja Kopernika (odcinek od Sportowej do Czarnieckiego), Stefana Czarnieckiego (odcinek od Rokitniańskiej do Kamienny Most), Mnisza, Plac Legionów, Plac na Bramie, Rejtana, Sowińskiego, Wodna, Śnigurskiego, Kamienny Most (odcinek od Czarnieckiego do Sportowej), Wybrzeże Wilsona (odcinek od Okulickiego do Kopernika), Władycze, Długosza.
§ 2. 1. Ustala się następujące stawki za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania: a) pierwsze 30 minut – 1 zł, jest to minimalny opłacony czas w SPP,

b) pierwsza i każda następna godzina – 2 zł, z tym, że opłacenie czasu powyżej 30 minut następuje proporcjonalnie do wniesionej opłaty.


2. Ustala się rodzaje miesięcznych kart abonamentowych oraz wysokości związanych z nimi opłat za parkowanie, w sposób następujący:
1) karta typu A – uprawniająca do parkowania pojazdów we wszystkich strefach i godzinach, oznaczonego miesiąca – stawka opłaty wynosi 80 zł/miesiąc.
2) Karta typu A1 – dla mieszkańców domów przy ulicach objętych strefą płatnego parkowania bądź bezpośrednio przyległych do niej, oraz dla mieszkańców strefy zamieszkania obejmującej ulice Starego Miasta tj. ul. Franciszkańska, Kazimierza Wielkiego, Serbańska, Jarosława Dąbrowskiego, Rynek – stawka opłaty wynosi 8 zł/miesiąc.
3) Karta typu A2 – uprawniająca do parkowania pojazdów stanowiących własność pracowników jednostek innych niż wymienione w punkcie 4, zatrudnionych przy ulicach wyszczególnionych w §1 oraz §2 ust.2 pkt 2 wykorzystywanych do celów służbowych – stawka opłaty wynosi 40 zł/miesiąc.
4) Karta typu A3 – uprawniająca do parkowania:
a) pojazdów służbowych stanowiących własność jednostek samorządowej sfery budżetowej posiadających swoją siedzibę na obszarze Gminy Miejskiej Przemyśl,

b) pojazdów stanowiących własność pracowników jednostek wymienionych w lit. a) wykorzystywanych do celów służbowych,

c) pojazdów należących do organizacji prowadzących działalność charytatywną określonych w ustawie z dnia 07.04.1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2020.2261) lub pojazdów osób prywatnych działających w ramach tych stowarzyszeń przy realizacji celów charytatywnych
1 stawka wynosi 20 zł/miesiąc.

3. Ustala się opłatę ryczałtową za korzystanie z zastrzeżonego stanowiska postojowego w SPP (koperty) na prawach wyłączności w wysokości 225,00 zł/miesiąc.
4. Karta abonamentowa typu A jest wystawiana na okaziciela, z pominięciem wpisu dotyczącego numeru rejestracyjnego pojazdu oraz z dopiskiem „na okaziciela”.

§ 3. 1. Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania obowiązują w dni robocze: 1) w strefach obejmujących ulice: Ratuszowa, Grodzka, Rybi Plac, Przecznica Wałowa, Wałowa, Mikołaja Kopernika (odcinek od Sportowej do Czarnieckiego), Stefana Czarnieckiego (odcinek od Rokitniańskiej do Kamienny Most), Mnisza, Plac Legionów, Plac na Bramie, Rejtana, Sowińskiego, Śnigurskiego, Wodna, Długosza – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00,
2) w strefie obejmującej ul. Sportową, Kamienny Most (odcinek od Czarnieckiego do Sportowej), Wilsona (odcinek od Okulickiego do Kopernika) – od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 14:00.

2. W dni ustawowo wolne od pracy opłat za postój pojazdów samochodowych nie pobiera się.

§ 4. 1. Ustala się zerową stawkę opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania dla: 1) pojazdów Straży Miejskiej miasta Przemyśla,
2) oznakowanych pojazdów służb komunalnych i technicznych (oczyszczania miasta, wodociągów i kanalizacji, gazowniczych, energetycznych, teletechnicznych),
3) osób niepełnosprawnych, legitymujących się kartą parkingową , o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, jeżeli pojazd został zaparkowany na stanowisku postojowym zastrzeżonym, przeznaczonym do postoju pojazdu osoby niepełnosprawnej.

§ 5. 1. Szczegółowy tryb postępowania przy naliczaniu i pobieraniu opłaty za postój pojazdów w ustanowionej na terenie miasta Przemyśla strefie płatnego parkowania określa Regulamin, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 6. 1. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu nr 324/2011 z 29 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Przemyśla, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania oraz sposobu pobierania tej opłaty zmieniona uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu nr 116/2013 z 13 czerwca 2013 roku, zmieniona uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu nr 176/2015 z 24 września 2015 roku, zmieniona uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu nr 66/2016 z 25 maja 2016 roku. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.
   § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Robert Bal


DZ. URZ. WOJ. 2023.1979
Ogłoszony: 05.04.2023

 
 
 
 

PDF   Uchwała Nr 462023 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 27-03-2023 w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Przemyśla ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w.pdf (292,11KB)

DOCXZałącznik nr 1 462023.docx (9,01KB)